Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Steinhaus Hugo
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Steinhaus Hugo:     more books (22)
 1. Mathematical Snapshots by Hugo Steinhaus, 1999-07-07
 2. One Hundred Problems in Elementary Mathematics by Hugo Steinhaus, 1979-09-01
 3. Galician Jews: Stanislaw Ulam, Roald Hoffmann, Billy Wilder, Shmuel Yosef Agnon, Karl Radek, Hugo Steinhaus, Melanie Klein
 4. Members of the Polish Academy of Learning: Waclaw Sierpinski, Stefan Banach, Kazimierz Kuratowski, Hugo Steinhaus, Edward Flatau
 5. Lwów Scientific Society: Members of the Lwów Scientific Society, Marie Curie, Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Ignacy Moscicki, Moses Schorr
 6. Polish Academy of Learning: Members of the Polish Academy of Learning, Waclaw Sierpinski, Stefan Banach, Kazimierz Kuratowski, Hugo Steinhaus
 7. Polish Mathematicians of Jewish Descent: Stanislaw Ulam, Kazimierz Kuratowski, Benoît Mandelbrot, Alfred Tarski, Hugo Steinhaus, Vilna Gaon
 8. Members of the Lwów Scientific Society: Marie Curie, Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Ignacy Moscicki, Moses Schorr, Rudolf Weigl
 9. Polish Academy of Sciences: Wac?aw Sierpi?ski, Hugo Steinhaus, Jan W?glarz, Hilary Koprowski, Jerzy Kury?owicz, Jerzy Neyman
 10. University of Notre Dame Faculty: Alvin Plantinga, Knute Rockne, Hugo Steinhaus, Karl Menger, Paul Erdos, Tariq Ramadan, Vittorio Hösle
 11. Wspomnienia by Hugo Steinhaus, 1970
 12. One Hundred Problems in Elementary Mathe by Hugo Steinhaus, 1963
 13. Mathematical Snapshots - Third American Edition by Hugo Steinhaus, 1969
 14. One hundred problems in elementary mathematics (Popular lectures in mathematics vol.7) by Hugo Steinhaus, 1964

1. Hugo Steinhaus - Wikipedia
Wersja do druku Informacje prawne. Brak logowania. Zaloguj mnie Pomoc. W innych jzykach English Slovenina. Hugo Steinhaus. Hugo Dionizy Steinhaus ( 18871972) Wybitny matematyk polski.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Steinhaus
Hugo Steinhaus
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.
Hugo Dionizy Steinhaus Wybitny matematyk polski. Urodzony 14 stycznia w Jaśle w rodzinie Bogusława, dyrektora sp³Å‚dzielni kredytowej, i Eweliny z Lipschitz³w. W uzyskał maturę w gimnazjum klasycznym w Jaśle. Następnie rozpoczął studia matematyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. W latach kontynuował studia w Getyndze pod kierunkiem Hilberta i Kleina. W 1911 uzyskał tam stopień doktora filozofii na podstawie pracy Neue Anvendungen des Dirichlet'schen Prinzips . W latach 1911- przebywał w Jaśle, w tym okresie opublikował 8 prac. W uczestniczył w wojnie. W następnym roku podjął pracę w Centrali Odbudowy Kraju w Krakowie. W habilitował się we Lwowie na podstawie rozprawy o niekt³rych własnościach szereg³w Fouriera. Przez rok był asystentem matematyki na Uniwersytecie Lwowskim. W opublikował pracę Additive und stetige Funktionaloperationen ("Mathematische Zeitschrift", 5/1919), uważaną za pierwszą polską pracę o operacjach funkcyjnych. Po zakończeniu I wojny światowej przebywał w Jaśle, gdzie pracował jako matematyk w biurze rozdziału gazu. W został profesorem nadzwyczajnym matematyki Uniwersytetu Lwowskiego i kierownikiem I Katedry Matematyki (1920- ), a w

2. Steinhaus
Hugo Dyonizy Steinhaus. Born 14 Jan 1887 Hugo Steinhaus was born inGalicia into a family of Jewish intellectuals. The town of his
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Steinhaus.html
Hugo Dyonizy Steinhaus
Born: 14 Jan 1887 in Jaslo, Galicia, Austrian Empire (now Poland)
Died: 25 Feb 1972 in Wroclaw, Poland
Click the picture above
to see three larger pictures Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Hugo Steinhaus Felix Bernstein Courant , Herglotz, Hilbert Klein Koebe Edmund Landau Landau Runge Toeplitz , and Zermelo . For his doctorate Steinhaus studied under Hilbert 's supervision. He was awarded his doctorate, with distinction, for a dissertation Neue Anwendungen des Dirichlet'schen Prinzips in 1911. Lebesgue . Steinhaus studied Lebesgue 's two major books (1904) and (1906) around 1912 after completing his doctorate. During one such walk I overheard the words " Lebesgue measure". I approached the park bench and introduced myself to the two young apprentices of mathematics. They told me they had another companion by the name of Witold Wilkosz, whom they extravagantly praise. The youngsters were Stefan Banach and Otto Nikodym. From then on we would meet on a regular basis, and ... we decided to establish a mathematical society. The mathematical society which Steinhaus proposed was started as the and, shortly after the war ended, it became the

3. WIEM: Steinhaus Hugo Dyonizy
steinhaus hugo Dyonizy (18871972), matematyk polski, profesor uniwersytetówwe Lwowie (1920-1941) i Wroclawiu (1945-1961) oraz University of
http://wiem.onet.pl/wiem/001e1b.html
WIEM 2004 - zobacz now± edycjê encyklopedii! Kup abonament i encyklopediê na CD-ROM, sprawd¼ ofertê cenow±!
Oferta specjalna abonamentów dla szkó³ i instytucji!
Uwaga!
Przedstawione poni¿ej has³o pochodzi z archiwalnej edycji WIEM 2001!
Prace redakcyjne nad edycj± 2001 zosta³y zakoñczone. Zapraszamy do korzystania z nowej, codziennie aktualizowanej i wzbogacanej w nowe tre¶ci edycji WIEM 2004 Matematyka
Steinhaus Hugo Dyonizy

Steinhaus Hugo Dyonizy (1887-1972), matematyk polski, profesor uniwersytetów we Lwowie (1920-1941) i Wroc³awiu (1945-1961) oraz University of Notre Dame w stanie Indiana (USA, 1961-1962) i University of Sussex (1966), cz³onek PAU (od 1945) i  PAN (od 1952), a tak¿e wielu miêdzynarodowych towarzystw naukowych i zagranicznych AN. Wspó³twórca tzw. lwowskiej szko³y matematyki. Autor prac (ponad 170 pozycji) z dziedziny analizy matematycznej , teorii prawdopodobieñstwa, statystyki matematycznej i jej zastosowañ. Popularyzator matematyki - ksi±¿ki: Czym jest, a czym nie jest matematyka Kalejdoskop matematyczny Sto zadañ Orze³ czy reszka (1961). Za³o¿yciel czasopism

4. Hugo Steinhaus - Wikipedia, The Free Encyclopedia
Other languages Polski Slovenina. Hugo Steinhaus. From Wikipedia, the free encyclopedia. Hugo Dyonizy Steinhaus ( 1887 1972) was a Polish mathematician
http://en2.wikipedia.org/wiki/Hugo_Steinhaus
Hugo Steinhaus
From Wikipedia, the free encyclopedia.
Hugo Dyonizy Steinhaus January 14 February 25 ) was a Polish mathematician Steinhaus was professor of Lwow (1920-1941) and Wroclaw (1945-1961) Universities and then University of Notre Dame ( Indiana USA , 1961-1962), University of Sussex (1966), member of PAU (Polish Academy of Abilities) (since 1945) and PAN (Polish Academy of Science) (since 1952), and many international science societies and science academies. He was cofounder of the so called Lvov school of mathematics and author of many works (over 170) in the fields of mathematical analysis probability theory and statistics He also wrote some introductory texts on mathematics: Czym jest, a czym nie jest matematyka What is, and what is not mathematics Kalejdoskop matematyczny Mathematical Kaleidoscope Sto zadan One hundred questions Orzel czy reszka Heads or Tails With Stefan Banach , he founded the magazines Studia Mathematica (1929) and by himself Zastosowania matematyki (The Application of Mathematics) (1953). See also: Steinhaus polygon notation edit
External Link

5. Hugo Steinhaus
Hugo Steinhaus. Hugo Dyonizy Steinhaus (1887 1972) was a Polishmathematician. Steinhaus was professor of Lwow (1920-1941) and
http://www.fact-index.com/h/hu/hugo_steinhaus.html
Main Page See live article Alphabetical index
Hugo Steinhaus
Hugo Dyonizy Steinhaus ) was a Polish mathematician Steinhaus was professor of Lwow (1920-1941) and Wroclaw (1945-1961) Universities and then University of Notre Dame ( Indiana USA , 1961-1962), University of Sussex (1966), member of PAU (Polish Academy of Abilities) (since 1945) and PAN (Polish Academy of Science) (since 1952), and many international science societies and science academies. He was cofounder of the so called Lvov school of mathematics and author of many works (over 170) in the fields of mathematical analysis probability theory and statistics He also wrote some introductory texts on mathematics: Czym jest, a czym nie jest matematyka What is, and what is not mathematics Kalejdoskop matematyczny Mathematical Kaleidoscope Sto zadan One hundred questions Orzel czy reszka Heads or Tails With Stefan Banach , he founded the magazines Studia Mathematica (1929) and by himself Zastosowania matematyki (The Application of Mathematics) (1953). See also: Steinhaus polygon notation
This article is from Wikipedia . All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

6. Miêdzy Duchem A Materi± Po¶redniczy Matematyka - Steinhaus Hugo - Ksiegarnia.
steinhaus hugo,Miedzy duchem a materia posredniczy matematyka,Steinhaus,Hugo,Miedzy,duchem,a,materia,posredniczy,matematyka,Wydawnictwo,Naukowe,PWN
http://wysylkowa.pl/ks243810.html
Mimo, ¿e ta strona zawiera JavaScript, ale mo¿esz z niej korzytaæ bez niego. Ogl±dasz ksi±¿kê:
Miêdzy duchem a materi± po¶redniczy matematyka
Steinhaus Hugo
Hugo Steinhaus - S³.racjonalny W koszyku nie ma produktów
ZALOGUJ
ksiegarnia muzyka wysylkowa.pl ... ksi±¿ki Dowolna kategoria Aforyzmy Albumy Archeologia Architektura Astrologia Astronomia Atlasy Biografie Biologia Czasopisma Dom Dramat Dzienniki Edukacja Ekologia Ekonomia, biznes Encyklopedia Eseje Fantasy Felietony Film Filozofia Fizyka Geografia,Atlasy,Mapy Groza Gry Historia Hobby Hodowla Horror Humanistyka Humor Informatyka Kalendarz Kolêdy Kolorowanka Komedia Komiks Krymina³ Kuchnia Kultura Leksykon Lektura Liryki Listy Literatura dzieciêca Literatura faktu Literatura kobieca Literatura m³odzie¿owa Literatura piêkna Literaturoznawstwo Malarstwo Mapy Medycyna Militaria Mitologia Motywacyjne Multimedia Muzyka Nauka jêzyków Nauki humanistyczne Nauki polityczne Nauki ¶cis³e Nauki tajemne Nieokre¶lony Ogród Opowiadania Pamiêtniki Paranaukowe Periodyki Podrêczniki Podró¿e Poezja Popularnonaukowa Popularnonaukowa dla dzieci Poradniki inne Powie¶æ historyczna Prawo Proza Przewodniki Przygoda Przyroda Psychologia Publicystyka Religioznawstwo Reporta¿ Rolnictwo Romans Samochody Satyra Science fiction Semantyka Sensacja S³ownik Socjologia Sport Sztuka Technika Teologia Thiller Wspomnienia Wywiad Zdrowie Zoologia ¯eglarstwo Pomoc ¦wiat
Albumy

Atlasy

Podró¿e

Przyroda
...
Zobacz wiêcej

Ludzie
Biografie

Listy

Reporta¿
Sztuka ... Zobacz wiêcej Dzieci i M³odzie¿

7. Hugo Dyonizy Steinhaus
Hugo Dyonizy Steinhaus. 18871972. Steinhaus studied for a year in Lvov,spent a term in Munich but then spent 5 years studying mathematics
http://www.stetson.edu/~efriedma/periodictable/html/Sn.html
Hugo Dyonizy Steinhaus
Steinhaus then took a position at the Jan Kazimierz University in Lvov with Banach. The school concentrated mainly on functional analysis and its diverse applications, the general theory of orthogonal series, and probability theory. There is no doubt that none of these theories would have achieved today's level of prominence without an essential understanding of the Lebesgue measure and integral. On the other hand, the ideas of Lebesgue measure and integral found their most striking and fruitful applications there in Lvov. Steinhaus was the main figure in the Lvov School until 1941. In 1923 he published the first rigorous account of the theory of tossing coins based on measure theory. In 1925 he was the first to define and discuss the concept of strategy in game theory. Together with Banach in 1929, he started a new journal Studia Mathematica . Another important publishing venture in which Steinhaus was involved, begun in 1931, was a new series of Mathematical Monographs. An important contribution to the series was a volume written by Steinhaus and Kaczmarz in 1937, The theory of orthogonal series Scottish Book consisting of open questions posed by the mathematicians working there came into being. Steinhaus contributed ten problems to the book, including the final one only days before the Nazi troops entered the town.

8. Hugo Steinhaus Mathematical Snapshots
Title Mathematical Snapshots steinhaus hugo Hugo Steinhaus Subject GeneralCategory Science Nature Mathematics General Format Hardcover
http://www.petmac.co.uk/Hugo-Steinhaus-Mathematical-Snapshots-987-028-389-5.html
Hugo Steinhaus Mathematical Snapshots
Author or Artist : Hugo Steinhaus
Title: Mathematical Snapshots
Steinhaus Hugo
Hugo Steinhaus
Subject: General
Category: Science Nature Mathematics General
Format: Hardcover
Hans Zassenhaus-The Theory of Groups...

Albert Messiah-Quantum Mechanics 2 Volumes...

and Mihalas Mihalas-Foundations of Radiation Hydrodynam...

Reichenbach-The Direction of Time...
...
Richard Brown-Revolution, Radicalism and Reform: England 1780-1846 (Cambridge Perspectives in History)...

9. Anegdoty
steinhaus hugo (18871972) wybitny polski matematyk Gdy Hugo Steinhaus byl juzw podeszlym wieku, zadzwoniono don pewnego jesiennego, lodowatego i ponurego
http://www.oeiizk.edu.pl/matma/wychowanska/uczeni/anegdoty.htm
S³awni i zabawni
anegdoty o wielkich matematykch
DESCARTES Rene - Kartezjusz
Spytano raz znakomitego francuskiego filozofa i matematyka:
- Co jest wiêcej warte: wielka wiedza, czy wielki majatek?
- Wiedza - odpowiedzia³ filozof.
- Je¶li tak, to dlaczego tak czêsto widzi siê uczonych pukaj±cych do drzwi bogaczy, a nigdy odwrotnie?
- Poniewa¿ uczeni znaj± dobrze warto¶æ pieniêdzy, a bogacze nie znaj± warto¶ci wiedzy.
NEWTON Isaak Sir (1643-1727), fizyk, matematyk, filozof i astronom angielski
S³ynny równie¿ ze swojego roztargnienia Newton by³ autorem listu do zaprzyja¼nionego z nim genera³a:
"Opowiadaj± tu, ¿e wygra³e¶ dwukrotnie bitwy i podobno zosta³e¶ zabity. Napisz mi, proszê ciê usilne, ile w tym prawdy? Chyba wiesz dobrze, jak zmartwi³aby mnie twoja ¶mieræ".
Pewnego razu Izaak Newton zaprosi³ na obiad przyjaciela, ale zapomnia³ o tym uprzedziæ s³u¿bê. Gdy go¶æ siê zjawi³, zobaczy³ na stole jedno nakrycie, a stwierdziwszy, ¿e uczony akurat dokonuje obliczeñ, zjad³ obiad, i - nie chc±c mu przeszkadzaæ - wyszed³. - To dziwne - rzek³ Newton skoñczywszy pracê. - Gdyby nie dowody rzeczowe, które stoj± na stole, móg³bym s±dziæ, ¿e dzi¶ nie jad³em obiadu...

10. Miêdzy Duchem A Materi± Po¶redniczy Matematyka - Steinhaus Hugo -ksiêgarnia.
steinhaus hugo. steinhaus hugo. Powiadom znajomego o ksiazce SteinhausHugo Miedzy duchem a materia posredniczy matematyka .
http://www.ksiegarnia.wysylkowa.pl/index.php?l1=1&c=8&nr=243810

11. Nowo¶ci Ksi±¿kowe W Bibliotece IFT UW (7-Jun-2001)
Bibliogr. s. 242247 ISBN 83-01-13322-8 steinhaus hugo 21990 Miedzy duchem a materiaposredniczy matematyka / Hugo Steinhaus ; oprac. Józef Lukaszewicz.
http://info.fuw.edu.pl/~bift/nowosci.018.html
Nowo¶ci ksi±¿kowe w Bibliotece IFT UW (7-Jun-2001)
Starsze nowo¶ci

12. Hugo Steinhaus
Hugo Steinhaus. Hugo Dyonizy Steinhaus (1887 1972) byl lesk matematik.Steinhaus byl profesor Lwow (1920-1941) a Wroclaw (1945-1961
http://wikipedia.infostar.cz/h/hu/hugo_steinhaus.html
švodn­ str¡nka Tato str¡nka v origin¡le
Hugo Steinhaus
Hugo Dyonizy Steinhaus ) byl lesk matematik Steinhaus byl profesor Lwow (1920-1941) a Wroclaw (1945-1961) univerzity a pak univerzita Notre pan­ ( Indiana USA , 1961-1962), univerzita Sussex (1966), člen PAU (polsk¡ akademie schopnost­) (protože 1945) a p¡nev (polsk¡ akademie vědy) (protože 1952), a mnoho mezin¡rodn­ch vědn­ch společnost­ a akademie vědy. On byl spoluzakladatel tak nazvan½ Lvov Å¡kola matematiky a autor mnoho prac­ (přes 170) v oblastech matematick¡ anal½za teorie pravděpodobnosti a statistiky On tak© psal někter© ºvodn­ texty na matematiku: Czym žert, czym nie žert matematyka Co je a co nen­ matematika Kalejdoskop matematyczny Matematick½ kaleidoskop Sto zadan Jedno sto ot¡zek Orzel czy reszka Hlavy nebo odpady S Stefan Banach , on založil časopisy Studia Mathematica (1929) a s¡m Zastosowania matematyki (aplikace matematiky) (1953). Vidět tak©: Steinhaus notace polygonu
Toto je strojov½ překlad čl¡nku z encyklopedie Wikipedia poř­zen½ překladačem Eurotran . Cel½ text je dostupn½ za podm­nek GNU FDL licence

13. Steinhaus
Hugo Dyonizy Steinhaus. Born 14 Jan 1887 in Poland Died 25 Feb 1972.
http://intranet.woodvillehs.sa.edu.au/pages/resources/maths/History/Stnhs.htm
Hugo Dyonizy Steinhaus
Born: 14 Jan 1887 in Poland
Died: 25 Feb 1972
Previous (Chronologically) Next Biographies Index
Previous
(Alphabetically) Next Welcome page Steinhaus did important work on functional analysis. In particular he worked on orthogonal series, probability theory, real functions and their applications. In particular he is associated with the theory of independent functions, arising from his work in probability theory. Hilbert 's supervision. He was awarded his doctorate for a dissertation Neue Anwendungen des Dirichlet'schen Prinzips in 1911. In 1944 Steinhaus proposed the problem of dividing a cake into n pieces so that it is proportional (each person is satisfied with their share) and envy free (each person is satisfied nobody is receiving more than a fair share). For n = 2 the problem is trivial, one person cuts the cake, the other chooses their piece. Steinhaus found a proportional but not envy free solution for n = 3. An envy free solution to Steinhaus's problem for n = 3 was found in 1962 by John H Conway and, independently, by John Selfridge. For general n the problem was solved by Steven Brams and Alan Taylor in 1995. Steinhaus was the main figure in the Lvov School up till 1945 when he moved to Wroclaw. His most famous student while at Lvov was

14. Hugo Dyonizy Steinhaus
Hugo Dyonizy Steinhaus. Born 14 Jan in Wroclaw, Poland. Hugo Steinhauswas born in Galicia into a family of Jewish intellectuals.
http://umm.kou.edu.tr/math/Hugo Dyonizy Steinhaus .htm
Hugo Dyonizy Steinhaus
Born: 14 Jan 1887 in Jaslo, Galicia, Austrian Empire (now Poland)
Died: 25 Feb 1972 in Wroclaw, Poland
Hugo Steinhaus was born in Galicia into a family of Jewish intellectuals. The town of his birth, Jaslo, was in Galicia, about half way between Kraków and Lvov (although a bit nearer Kraków than Lvov). Galicia was attached to Austria in the 1772 partition of Poland. However, by the time Steinhaus was born in Jaslo, Austria had named the region the Kingdom of Galicia and Lodomeria and given it a large degree of administrative autonomy. Steinhaus's uncle was an important person being a politician in the Austrian parliament. Steinhaus studied for one year in Lvov, spent one term in Munich but then spent five years studying mathematics at the University of Göttingen. There he was influenced by an amazingly strong group of mathematicians including Felix Bernstein Carathéodory Courant , Herglotz, Hilbert Klein Koebe Landau (although he only arrived in Göttingen after Steinhaus had been there three years), Runge Toeplitz , and Zermelo . For his doctorate Steinhaus studied under Hilbert 's supervision. He was awarded his doctorate, with distinction, for a dissertation

15. Cytaty, Sentencje, Aforyzmy - Foto.Reporter.pl
Swiat jest wielka tajemnica to ludziom za malo, musza miec jeszcze prywatnesekrety. steinhaus hugo. - Tylko pieniadz jest wladca calego swiata.
http://foto.reporter.pl/cytaty/index.php?a=5&p=2&o=0&x=swiat

16. Liens Aux Biographies
Translate this page van SCHOOTEN Frans (1615-1660) SIMPSON Thomas (1710-1761) steinhaus hugo (1887-1972)STIRLING James (1692-1770) STUDENT GOSSET William (1876-1937).
http://www.cict.fr/cict/personnel/stpierre/histoire/node33.html
Next: Bibliographie Up: L'histoire du calcul des Previous: Les axiomes de Kolmogorov
Liens aux biographies
Pages Web
BAYES
Thomas (1702-1761)
BERNOULLI
Jaques (1654-1705)
BERNOULLI
Jean (1667-1748)
BERNOULLI
Nicolas (1687-1759)
BIENAYME

BOREL
Emile (1871-1956)
de CARCAVI
Pierre (1600-1684)
CARDANO
Girolamo (1501-1576)
CAUCHY
Augustin (1789-1857)
FELLER
William (1906-1970) de FERMAT Pierre (1601-1665) FISHER Ronald (1890-1962) de FONTENELLE Bernard (1657-1757) GALILEI Galileo (1564-1642) GAUSS Carl Friedrich (1777-1855) HUYGHENS Christiaan (1629-1695) KHAYYAM Omar (1048-1122) KHINTCHINE Alexandre (1894-1959) KOLMOGOROV Andrei (1903-1987) LAGRANGE Joseph-Louis (1736-1813) LAMBERT Johann (1728-1777) LAPLACE Pierre Simon, Marquis de (1749-1827) LEBESGUE Henri (1875-1941) LEGENDRE Adrien-Marie (1752-1833) von LEIBNIZ Gottfried Wilhelm (1646-1716) LEVY Paul (1886-1971) MARKOV Andrei (1856-1922) de MOIVRE Abraham (1667-1754) MONTMORT Pierre (1678-1719) NEWTON Sir Isaac (1643-1727) PACIOLI Luca (1445-1517) PASCAL Blaise (1623-1662) PEARSON Karl (1857-1936) POISSON QUETELET Lambert (1796-1874) RIEMANN Bernhard (1826-1866) de ROBERVAL Gilles (1602-1675) van SCHOOTEN Frans (1615-1660) SIMPSON Thomas (1710-1761) STEINHAUS Hugo (1887-1972) STIRLING James (1692-1770) STUDENT: GOSSET William (1876-1937) TARTAGLIA Nicolo (1500-1557) TCHEBYCHEV WALLIS John (1616-1703) YULE George (1871-1951) Next: Bibliographie Up: L'histoire du calcul des Previous: Les axiomes de Kolmogorov Dana Meisel

17. Hugo Steinhaus
steinhaus hugo Dyonizy (18871972), Polish mathematician, Professor of Lwow (1920-1941)and Wroclaw (1945-1961) Universities and then University of Notre Dame
http://www.fastload.org/hu/Hugo_Steinhaus.html
Hugo Steinhaus
Home Up
About 'Hugo Steinhaus'
Advertisement
Steinhaus Hugo Dyonizy (1887-1972), Polish mathematician, Professor of Lwow (1920-1941) and Wroclaw (1945-1961) Universities and then University of Notre Dame (Indiana) (USA, 1961-1962), University of Sussex (1966), member of PAU (Polish Academy of Abilities) (since 1945) and PAN (Polish Academy of Science) (since 1952), and many international science societies and science academies.
Cofounder of the so called Lvovian school of mathematics. Author of many works (over 170) in the fields of mathematical analysis, probability theory and statistics.
He also wrote some introductory texts on mathematics: Czym jest, a czym nie jest matematyka (What is, and what isn't mathematics)(1923), Kalejdoskop matematyczny (Mathematical Kaleidoscope)(1938), Sto zadan (One hundred questions)(1958), Orzel czy reszka (Heads or Tails) (1961).
With Stefan Banach , he founded the magazines Studia Mathematica (1929) and by himself Zastosowania matematyki (The Application of Mathematics) (1953).
This article is licensed under the GNU Free Documentation License
You may copy and modify it as long as the entire work (including additions) remains under this license.

18. Poznanska Ksiegarnia Naukowa - Kapitalka
SPRAWDZ DOSTEPNOSC. MIEDZY DUCHEM A MATERIA POSREDNICZY MATEMATYKA.steinhaus hugo (PWN). MATEMATYKA ISBN 8301-13383-x ROK 2000.
http://www.kapitalka.pl/cgi-bin/katalog.cgi?kat=MATEM&ile=125&strona=

19. Hugo Steinhaus
Click Here. Encyclopedia. Main Page See live article, Hugo Steinhaus. Hugo DyonizySteinhaus (January 14, 1887 February 25, 1972) was a Polish mathematician.
http://www.sciencedaily.com/encyclopedia/hugo_steinhaus
Match: sort by: relevance date
Free Services
Subscribe by email

RSS newsfeeds

PDA-friendly format
loc="/images/" A A A Find Jobs In: Healthcare
Engineering

Accounting College Contract / Freelance Customer Service Diversity Engineering Executive Healthcare Hospitality Human Resources Information Tech International Manufacturing Nonprofit Retail All Jobs by Job Type All Jobs by Industry
Relocating? Visit: Moving Resources
Moving Companies

Mortgage
Information
Mortgage Calculator
Real Estate Lookup Front Page Today's Digest Week in Review Email Updates ... Outdoor Living
Encyclopedia
Main Page See live article
Hugo Steinhaus
Hugo Dyonizy Steinhaus January 14 February 25 ) was a Polish mathematician . Steinhaus was professor of Lwow (1920-1941) and Wroclaw (1945-1961) Universities and then University of Notre Dame ( Indiana USA , 1961-1962), University of Sussex (1966), member of PAU (Polish Academy of Abilities) (since 1945) and PAN (Polish Academy of Science) (since 1952), and many international science societies and science academies. He was cofounder of the so called Lvov school of mathematics and author of many works (over 170) in the fields of mathematical analysis probability theory and statistics . He also wrote some introductory texts on mathematics: Czym jest, a czym nie jest matematyka

20. Unilibro Italia - Libreria Universitaria On Line
Translate this page 00. Cento problemi di matematica elementare - 1987 - steinhaus hugo- Bollati Boringhieri - MATEMATICA - € 20,66. Quer pasticciaccio
http://www.unilibro.it/find_buy/product.asp?sku=1863882

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 94    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter