Geometry.Net - the online learning center
Home  - Philosophers - Hume David
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 114    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Hume David:     more books (100)
 1. An Enquiry Concerning Human Understanding by David Hume, 2006-01-01
 2. Selected Essays (Oxford World's Classics) by David Hume, 2008-08-01
 3. The History of England, Volume I by David Hume, 2010-07-06
 4. The History of England in Three Volumes, Vol.I., Part F. - From Charles II. to James II. by David Hume, 2010-07-12
 5. Dialogues Concerning Natural Religion: The Posthumous Essays of the Immortality of the Soul and of Suicide by David Hume, Richard H. Popkin, 1998-03-01
 6. A treatise on human nature; being an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subjects; and, Dialogues concerning natural religion by David Hume, Thomas Hill Green, et all 2010-09-06
 7. The History of England in Three Volumes, Vol.I., Part A. - From the Britons of Early Times to King John by David Hume, 2010-07-12
 8. The Life of David Hume by Ernest Campbell Mossner, 2001-05-03
 9. Hume: An Enquiry concerning Human Understanding: And Other Writings (Cambridge Texts in the History of Philosophy) by David Hume, 2007-03-05
 10. Political Writings by David Hume, 1994-07
 11. Dialogues Concerning Natural Religion (mobi) by David Hume, 2009-01-09
 12. Enquiries Concerning Human Understanding and Concerning the Principles of Morals by David Hume, 1975-06-12
 13. An Enquiry Concerning Human Understanding by David Hume, 2006-01-01
 14. An Enquiry Concerning Human Understanding by David Hume, 2010-03-07

1. David Hume
important philosopher ever to write in English, David Hume (17111776) the last of the great master stylist in any genre, Hume's major philosophical works A Treatise of
http://plato.stanford.edu/entries/hume
version history
HOW TO CITE

THIS ENTRY
Stanford Encyclopedia of Philosophy
A B C D ... Z
This document uses XHTML-1/Unicode to format the display. Older browsers and/or operating systems may not display the formatting correctly. last substantive content change
FEB
David Hume
Generally regarded as the most important philosopher ever to write in English, David Hume (1711-1776) the last of the great triumvirate of "British empiricists" was also noted as an historian and essayist. A master stylist in any genre, Hume's major philosophical works A Treatise of Human Nature (1739-1740), the Enquiries concerning Human Understanding (1748) and concerning the Principles of Morals (1751), as well as the posthumously published Dialogues concerning Natural Religion (1779) remain widely and deeply influential, despite their being denounced by many of his contemporaries as works of scepticism and atheism. While Hume's influence is evident in the moral philosophy and economic writings of his close friend Adam Smith, he also awakened Immanuel Kant from his "dogmatic slumbers" and "caused the scales to fall" from Jeremy Bentham's eyes. Charles Darwin counted Hume as a central influence, as did "Darwin's bulldog," Thomas Henry Huxley. The diverse directions in which these writers took what they gleaned from reading Hume reflect not only the richness of their sources but also the wide range of Hume's empiricism. Comtemporary philosophers recognize Hume as one of the most thoroughgoing exponents of philosophical naturalism.

2. David HUME
David Hume, 17111776. One of the greatest philosophers in Western history, as well as an accomplished historian, economist, perennial skeptic and delightful fellow.
http://cepa.newschool.edu/het/profiles/hume.htm
David Hume, 1711-1776.
One of the greatest philosophers in Western history, as well as an accomplished historian, economist, perennial skeptic and delightful fellow. David Hume was one of the most prominent figures of the Scottish Enlightenment and a close friend of Adam Smith . Hume's contributions to economics are found mostly in his Political Discourses (1752), which were later incorporated into his Essays Hume was a virulent anti-Mercantilist . He was adamant that wealth was measured by the stock of commodities of a nation, not its stock of money. He was also one of the better articulators of the Quantity Theory and the neutrality of money ("It is none of the wheels of trade: it is the oil which renders the motion of the wheels more smooth and easy", Of Money , 1752). Contrary to the Mercantilists, Hume related low interest rates not to abundant money, but to booming commerce. He was one of the first to spell out the "loanable funds" theory of interest, arguing that interest rates are determined by the demand for loans and the supply of saving. Low interest rates are thus symptoms of a booming, commercial economy, where thrift and the desire for gain and accumulation take hold. However, he admitted that in the short-run (and only the short-run), a rising supply of money could have a beneficial effect on industry.

3. WIEM: Hume David
hume david (17111776), szkocki filozof i historyk. Filozofia, Wielka Brytania hume david. hume david (1711-1776), szkocki filozof i historyk.
http://wiem.onet.pl/wiem/007cd5.html
WIEM 2004 - zobacz now± edycjê encyklopedii! Kup abonament i encyklopediê na CD-ROM, sprawd¼ ofertê cenow±!
Oferta specjalna abonamentów dla szkó³ i instytucji!
Uwaga!
Przedstawione poni¿ej has³o pochodzi z archiwalnej edycji WIEM 2001!
Prace redakcyjne nad edycj± 2001 zosta³y zakoñczone. Zapraszamy do korzystania z nowej, codziennie aktualizowanej i wzbogacanej w nowe tre¶ci edycji WIEM 2004 Filozofia, Wielka Brytania
Hume David
Hume David (1711-1776), szkocki filozof i historyk. Dwukrotnie ubiega³ siê o katedrê uniwersyteck± (1744 Edynburg i 1751 Glasgow), ale jego wniosek odrzucono ze wzglêdu na pogl±dy. Pracowa³ w dyplomacji (m.in. 1763-1766 sekretarz poselstwa w Pary¿u). Przedstawiciel empiryzmu . Bada³ nie rzeczy, lecz ich umys³owe przedstawienia, które dzieli³ na pierwotne wra¿enia i pochodz±ce od nich idee twierdz±c, ¿e te drugie o tyle maj± warto¶æ poznawcz±, o ile wiernie kopiuj± te pierwsze. Przeprowadzi³ s³ynn± krytykê pojêcia zwi±zku przyczynowego, który - obok zasad podobieñstwa oraz czasowej i przestrzennej styczno¶ci - uwa¿a³ za jedn± z trzech podstaw kojarzenia idei. Stwierdzi³, ¿e obserwacja faktów poucza jedynie o sta³ym ich nastêpstwie, nigdy za¶ o wynikaniu jednych z drugich, a konstatacja takiego wynikania jest kwesti± arbitralnej projekcji do¶wiadczeñ przesz³ych na przysz³o¶æ. Na podobnych przes³ankach opar³ krytykê pojêcia substancji, z tym ¿e podstaw± ³±czenia faktów by³o w tym przypadku ich ustawiczne wspó³wystêpowanie. W konsekwencji twierdzi³, ¿e przedmiotem rzetelnego poznania mog± byæ tylko relacje idei w umy¶le (tymi zajmuje siê matematyka) oraz czyste fakty brane tak, jak jawi± siê w praktyce ¿yciowej, instynktownie, nie metafizycznie, zatem bez pytania o ich naturê i pochodzenie, ani o to, czy istniej± realnie, czy przeciwnie: s± jak±¶ form± z³udzenia - takie kwestie wykraczaj± zdaniem Hume'a poza mo¿liwo¶ci poznawcze cz³owieka. Wskazywa³ te¿, ¿e prawdy wiary s± niedowodliwe i ¿e niemo¿liwa jest racjonalna teoria Boga - postulowa³ badanie religii z punktu widzenia psychologii i historii.

4. ATRIUM: Philosophie: Hume David (1711-1776)
Hume,
http://www.yrub.com/philo/hume.htm
Sites Atrium Section Philosophie Grands Philosophes Hume David Présentation... Présentation Le projet fondamentale de David Hume est "d'introduire dans la science de l'homme la méthode d'investigation empirique", c'est-à-dire de s'appuyer sur l'expérience et l'observation. Il développe, dans cette perspective, un scepticisme mesuré, qui opère une limitation critique des possibilités de connaissance de l'homme... Hume, David (1711-1776) Éléments biographiques Sa philosophie La méthode de Hume L'empirisme de Hume Enquête sur la causalité Morale et politique La théorie de la croyance et le problème religieux Hume et le scepticisme Conclusion O euvres en ligne sur Atrium Essai sur le contrat primitif

5. ATRIUM: Biographie De Hume David (1711-1776)
Translate this page Ses dernières œuvres (La Vie de David Hume écrite par lui-même, Deux essais sur le suicide et l’immortalité, et les Dialogues sur la religion naturelle
http://www.yrub.com/philo/humebio.htm
Sites Atrium Section Philosophie Grands Philosophes Hume Hume : Éléments biographiques D avid Hume est né en 1711 à Edimbourg en Ecosse. En 1723 il entre à l’Université d’Edimbourg où il se consacre à l’étude du droit. De 1751 à 1757, Hume exerça la charge de Conservateur de l’ Advocate’s Library d’Edimbourg , bibliothèque reconnue comme la meilleure du pays. De 1767 à 1769, il assuma la fonction de sous-secrétaire d’Etat en charge des provinces du Nord. Il mourut en 1776. Son oeuvre majeure est le Traité sur la nature humaine , paru en , alors qu'il n'avait que vingt-huit ans. Il est aussi, et cela compte, un des rares philosophes doués d'humour, dont le style clair, plaisant, teinté de bonhomie sceptique régale le lecteur. Ses

6. MSN Encarta - Résultats De La Recherche - Hume David
hume david . Page 1 sur 3 Suivant. http//www.yrub.com/philo/hume.htm. Plus de résultats avec MSN pour hume david .
http://fr.encarta.msn.com/Hume_David.html
Accueil MSN Mon MSN Hotmail Rechercher ... S'abonner   Encarta Premium Rechercher Encarta R©sultats de la recherche pour "Hume David" Page sur 3 Suivant R©serv© aux abonn©s MSN Encarta Premium. Hume, David Encyclop©die EncartaArticle Hume, David (1711-1776), philosophe ©cossais, repr©sentant de l’empirisme et du scepticisme. plan de l'article Pr©sentation Vie et œuvre La philosophie de Hume David Hume Encyclop©die EncartaImage David Trimble et John Hume Encyclop©die EncartaImage Le 19 mai 1998, David Trimble (  gauche), dirigeant du Parti unioniste d'Ulster, et John Hume, dirigeant du Parti travailliste social-d©mocrate, se... Enquªte sur l'entendement humain (David Hume) Encyclop©die EncartaArticle Enquªte sur l'entendement humain (David Hume) , ouvrage de David Hume. Hume, John Encyclop©die EncartaArticle Trouv© dans l'article Hume, John connaissance, th©orie de la Encyclop©die EncartaArticle Trouv© dans l'article connaissance, th©orie de la histoire, histoire de l' Encyclop©die EncartaArticle Trouv© dans l'article histoire, histoire de l'

7. ThinkQuest : Library : "Here, Madam,": An Exploration Of Inspiration
David Hume (17111776) Naturalist in Modern Philosophy. Philosophy. Hume s basic belief was that Man is incapable of knowing anything for certain.
http://library.thinkquest.org/3075/hume.htm
Index Philosophy
"Here, Madam,": An Exploration of Inspiration
How do I know I exist? Do I have free will? Does God exist? What is intelligence? What is truth? What is the function of beauty? What is justice? Open your mind to the timeless conversations, meditations and questions of philosophy...the key is an inquisitive spirit! Explore the thoughts of 19 of the greatest minds in the world, from Aquinas to Wittgenstein. Visit Site 1996 ThinkQuest Internet Challenge Languages English Students Colin South Lafourche High School, Galliano, LA, United States Shawn South Lafourche High School, Galliano, LA, United States Jenny South Lafourche High School, Galliano, LA, United States Coaches Cheryl South Lafourche High School, Galliano, LA, United States Tommy South Lafourche High School, Galliano, LA, United States Janet South Lafourche High School, Galliano, LA, United States Want to build a ThinkQuest site? The ThinkQuest site above is one of thousands of educational web sites built by students from around the world. Click here to learn how you can build a ThinkQuest site.

8. Hume David From FOLDOC
hume david. history Fieser. Ty Lightner s excellent David Hume Homepage. Justin Broackes s article in The Oxford Companion to Philosophy.
http://www.swif.uniba.it/lei/foldop/foldoc.cgi?Hume David

9. David Hume -- Life And Writings [Internet Encyclopedia Of Philosophy]
david hume (17111776) Life and Writings. Life. david hume was born in 1711 to a moderately wealthy family from Berwickshire Scotland, near Edinburgh.
http://www.utm.edu/research/iep/h/humelife.htm
David Hume (1711-1776)
Life and Writings

Table of Contents (Clicking on the links below will take you to that part of this article)
Life David Hume was born in 1711 to a moderately wealthy family from Berwickshire Scotland, near Edinburgh. His background was politically Whiggish and religiously Calvinistic. As a child he faithfully attended the local Church of Scotland pastored by his uncle. Hume was educated by his widowed mother until he left for the University of Edinburgh at the age of eleven. His letters describe how as a young student he took religion seriously and obediently followed a list of moral guidelines taken from The Whole Duty of Man , a popular Calvinistic devotional. Leaving the University of Edinburgh at around age fifteen to pursue his education privately, he was encouraged to consider a career in law, but his interests turned to philosophy. During these years of private study he began raising serious questions about religion, as he recounts in the following letter: Tis not long ago that I burn'd an old Manuscript Book, wrote before I was twenty; which contain'd, Page after Page, the gradual Progress of my Thoughts on that head [i.e. religious belief]. It begun with an anxious Search after Arguments, to confirm the common Opinion: Doubts stole in, dissipated, return'd, were again dissipated, return'd again.

10. Ty's David Hume Homepage
Ty's david hume Homepage. david hume was an eighteenth century Scottish philosopher and historian. Some consider him to be the greatest philosopher to have written in the English language. Ty's
http://www.geocities.com/Athens/3067/hume.html
Ty's David Hume Homepage
Created and maintained by D. Tycerium Lightner
David Hume was an eighteenth century Scottish philosopher and historian. Some consider him to be the greatest philosopher to have written in the English language.
CLICK TO ENTER

Return to Tycerium's Homepage
This page hosted by GeoCities . Get your own Free Home Page

11. L'Encyclopédie De L'Agora: Hume
Biographie, portrait et oeuvre de david hume.
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/David_Hume
Accueil Index Catégories Dossiers ... Imprimer Grandes questions, L'humain David Hume Biographie en résumé
Philosophe écossais (1711-1776)
Portrait de Hume
Source : Thoemmes Press Portrait Gallery Vie et oeuvre
Biographie de Hume (par Harald Höffding)

Life and correspondance of David Hume. (Treatise on Human Nature, etc.) Il parut à Londres de 1739 à 1740, et se compose de trois parties, dont la première traite de la connaissance, la deuxième des sentiments et la troisième du fondement de la morale. Il fait progresser considérablement l'examen de ces diverses questions, et de nos jours il occupe encore le premier rang parmi les ouvrages classiques de philosophie. Mais en attendant il n'avait pas de succès. «Il échappa, dit Hume, mort-né à la presse et n'eut même pas l'honneur d'exciter les murmures des fanatiques.» L'ambition littéraire de Hume, qui l'induisit à déclarer mort-née l'excellente production de son esprit, eut un effet funeste. Il chercha à acquérir la gloire que celle-ci ne lui avait pas rapportée au moyen d'une série de petits essais (Essays) Essais.

12. Hume Links
david hume Links. Electronic texts by david hume. A Treatise of Human Nature; An Enquiry Concerning the Principle of Human Understanding;
http://comp.uark.edu/~rlee/semiau98/humelink.html
David Hume: Links
Writings by Hume
Writings on Hume Miscellaneous Links
Miscellaneous Links
Electronic texts by David Hume
Writings on Hume

13. David Hume --  Encyclopædia Britannica
Subscribe. My Account. All Britannica.com. Encyclopædia Britannica. Britannica Student Encyclopedia. Britannica Concise Encyclopedia. Websites. Video and Media. Dictionary. Thesaurus. Not sure of the
http://www.britannica.com/eb/article?eu=114685

14. David Hume (1711-76)
david hume ( 171176) hume, david ( 1711-76), Scottish historian and philosopher, who influenced the development of skepticism and empiricism
http://www.connect.net/ron/davidhume.html
David Hume Special thanks to the Microsoft Corporation for their contribution to our site. The following information came from Microsoft Encarta. Here is a hyperlink to the Microsoft Encarta home page. http://www.encarta.msn.com
Hume, David
(1711-76), Scottish historian and philosopher, who influenced the development of skepticism and empiricism, two schools of philosophy. Born in Edinburgh on May 7, 1711, Hume was educated at home and at the University of Edinburgh, at which he matriculated at the age of 12. His health was poor, and after working for a short period in a business house in Bristol, he went to live in France. Life and Writings From 1734 to 1737 Hume occupied himself intensively with the problems of speculative philosophy and during this period wrote his most important philosophical work, A Treatise of Human Nature (3 vol., 1739-40), which embodies the essence of his thinking. In spite of its importance, this work was ignored by the public and was, as Hume himself said, "dead-born," probably because of its abstruse style. Hume's later works were written in the lighter essay or dialogue forms that were popular in his day. After the publication of the Treatise

15. David Hume, Philosophy: WSM Explains Philosopher Hume's Problem Of Causation, Sk
david hume, Philosophy Wave Structure of Matter (WSM) explains david hume's Problem of Causation, Necessary Connection and Skepticism Pictures Quotes Quotations 'Enquiries Concerning The Human
http://www.spaceandmotion.com/Philosophy-David-Hume-Philosopher.htm
Introduction WSM explains Causation / Necessary Connection
Solution to Hume's Problem of Induction
Hume Solidity Extension Motion Force ... Top of Page
David Hume
Philosophy - Famous Philosopher - David Hume (1711-76)
Discussion of Philosophy / Metaphysics of David Hume's Problem of Causation,
Necessary Connection and Skepticism
David Hume Pictures / Quotes / Quotations 'Enquiries Concerning The Human Understanding and Principles of Morals' And though the philosopher may live remote from business, the genius of philosophy, if carefully cultivated by several, must gradually diffuse itself throughout the whole society, and bestow a similar correctness on every art and calling. ( David Hume When we look about us towards external objects, and consider the operation of causes, we are never able, in a single instance, to discover any power or necessary connexion; any quality, which binds the effect to the cause, and renders the one an infallible consequence of the other. There is required a medium, which may enable the mind to draw such an inference, if indeed it be drawn by reasoning and argument. What that medium is, I must confess, passes my comprehension; and it is incumbent on those to produce it, who assert that it really exists, and is the origin of all our conclusions concerning matter of fact. This question I propose as much for the sake of information, as with an intention of raising difficulties. I cannot find, I cannot imagine any such reasoning. But I keep my mind still open to instruction, if any one will vouchsafe to bestow it upon me.

16. David Hume - Australian Visual Artist
Abstract paintings influenced by the Australian outback. Also includes a selection of essays and reviews.
http://www.davidhume.net/
David Hume
David Hume is an Australian visual artist New Work Contact Reviews and Essays Collections ... Video
Exhibitions
Click thumbnails or titles to enter exhibitions...
Woomera
In Progress 2004
Overland
April 2002
Lake Argyle Paintings
September 2000
Beneath the Beyond 2
March 2000
Beneath the Beyond
September 1999
Coorong to Kimberley
July 1998
Andamooka
July 1997
Postcards From the Rock
July 1996
Visions of Venice
July 1995
The Material has been made available for general personal use only and is provided without any express or implied warranty as to its accuracy or currency.
David Hume is an Australian visual artist. Please send enquiries through site administration
Last modified Feb 2004

17. EpistemeLinks.com: Philosopher Results
hume, david, Source Erratic Impact (PRB) Author Danne Polk. hume, david, Source Alliance for Lifelong Learning. Search Directory Links. Site Title, Details.
http://www.epistemelinks.com/Main/Philosophers.aspx?PhilCode=Hume

18. Hume
Vie et oeuvre de david hume.
http://perso.wanadoo.fr/sos.philosophie/hume.htm
Hume
Kant qu'il tira, selon le propre mot de Kant , de son "sommeil dogmatique"
Sommaire
La vie de Hume
Apport conceptuel.
On notera d'abord l'influence du scepticisme antique Montaigne . Il s'inscrit dans le courant empiriste anglais dont John Locke
La vie de Hume
En 1740, il publie l' et en 1741 les Essais moraux et politiques
Dialogues sur la religion naturelle

Rousseau
Rousseau quitte l'Angleterre.
Dialogues sur la religion naturelle
Apport conceptuel.
Kant
 • Platon Descartes Descartes Les impressions Les qui sont des images affaiblies des impressions
  Essais moraux et politiques Histoire naturelle de la religion Dialogues sur la religion naturelle (posthume)
Index des auteurs

19. Hume, David Forum Frigate
Discussion forum and live chat devoted to the life and works of david hume.
http://killdevilhill.com/z/yphilo1d/Hume,Davidhall/shakespeare1.html
Hume, David Forum Frigate
Post Message
The Jolly Roger One Page Version
//Required //var site = '681666'; //var mnum = '139010'; //Not Required var max_words = 4; var max_links_per_word = 4; var link_color = '0107A1'; var boxbg_color = 'FFFAEA'; var boxtitle_color = 'black'; var boxdesc_color = 'black'; var boxurl_color = 'red'; Open Source CMS Renaissance Postnuke Hosting Gallery Hosting Blog Hosting ... Dedicated Hosting
Hume, David Forum Frigate
PHILOSOPHY FLEET
Carolinanavy.com Quarterdeck
Classicals.com
...
hatteraslight.com
Welcome to the Hume, David Forum Frigate. Post yer opinion, a link to some of yer work, or yer thoughts regarding the best books and criticisms concerning Hume, David . We'd also like to invite ye to sail on by the Hume, David Live Chat , and feel free to use the message board below to schedule a chat session. And the brave of heart shall certainly wish to sign their souls aboard The Jolly Roger If ye long for truth and the honest sea,
the Carolina Navy longs for ye.
Philosophy Philosopher Aristotle

Post Message
The Jolly Roger One Page Version

20. Malaspina Great Books David Hume
A selection of humerelated links, organized by subject.
http://www.mala.bc.ca/~mcneil/hume.htm
David Hume (1711-1776)
Please wait for Page to Load or Enter Here

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 114    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

free hit counter