Geometry.Net - the online learning center
Home  - Philosophers - Eliade Mircea
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 5     81-100 of 104    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Eliade Mircea:     more books (100)
 1. A History of Religious Ideas, 3 Volumes by Mircea Eliade, 1985
 2. Mircea Eliade by Mac Linscott Ricketts, 1988-05-15
 3. The Two and the One by mircea eliade, 1965
 4. Perennitas Studi in Onore Di Angelo Brelich Druids Astronomers and Head Hunters by Mircea Eliade, 1968-01-01
 5. History of Religions: Essays in Methodology by Mircea Eliade, 1973-08
 6. Journal IV, 1979-1985 (v. 4) by Mircea Eliade, 1989-12-12
 7. MIRCEA ELIADE AN ANNOT BIBLIO (Garland Reference Library of the Humanities) by Allen, 1982-12-01
 8. Mircea Eliade by Constantin Tacou, Georges Banu, et all 1989-12-01
 9. Mircea Eliade by Eugen Simion, 1999-10-15
 10. Klassiker der Religionswissenschaft: Von Friedrich Schleiermacher bis Mircea Eliade (German Edition)
 11. Mircea Eliade and the Dialectic of the Sacred. by Thomas J.J. Altizer, 1975-09-15
 12. Die Mitte der Welt: Aufsatze zu Mircea Eliade (Suhrkamp Taschenbuch) (German Edition)
 13. Sehnsucht nach dem Ursprung: Zu Mircea Eliade (German Edition)
 14. Homo Religious in Mircea Eliade and Anthropolotical Evaluation (Dissertationes ad historiam religionum pertinentes) by Saliba, 1976-12

81. Biografia De Eliade, Mircea
Translate this page eliade, mircea. (Bucarest, 1907-Chicago, 1986) Escritor rumano. Tras estudiar filosofía en Bucarest y en Calcuta, se instaló en
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/eliade.htm
Inicio Buscador Utilidades Recomendar sitio
Enlaces
Eliade, Mircea (Bucarest, 1907-Chicago, 1986) Escritor rumano. Tras estudiar filosofía en Bucarest y en Calcuta, se instaló en Francia y, más tarde, en EE UU. Su obra fantástica, donde se mezcla literatura y mitología, desveló el progreso de su pensamiento científico: Isabel y las aguas del diablo Retorno del paraíso Los Huligans (1935) y Señorita Cristina (1936). Tienen importancia sus ensayos sobre mitología e historia de las religiones: Tratado de historia de las religiones El mito del eterno retorno Lo sagrado y lo profano (1957) y Aspectos del mito Inicio Buscador Recomendar sitio

82. ECampus.com - Books And Stuff. Cheap!
Author(s) eliade, mircea / ISBN 015679201X / Paperback / 6/1/1968 New Copy In Stock Usually Ships in 2448 Hours Used Copy In Stock Usually Ships in 24
http://www.ecampus.com/search.asp?qtype=AUTHOR&qsearch=Eliade, Mircea

83. SPIRITUL LUI MIRCEA ELIADE
INTERVIU CU SPIRITUL LUI mircea eliade. Ne vom stradui sa va scoatem la lumina Domnule mircea eliade, în ce plan spiritual va gasiti ?
http://www.spiritus.go.ro/SPIRITISM/spiritul_lui_mircea_eliade.htm
Home Up MESAJ DE LA LADY DIANA MESAJ CRACIUN 2003 - NICOLAE CEAUSESCU ... ZEITELE COSMICE [ SPIRITUL LUI MIRCEA ELIADE ] SPIRITUL LUI SCARLAT DEMETRESCU SPIRITUL LUI IOAN P. CULIANU SPIRITUL LUI ZALMOXIS SPIRITUL LUI N. CEAUSESCU ... YOGANANDA- SPIRIT, MINTE
INTERVIU CU SPIRITUL LUI MIRCEA ELIADE
- Mă bucur că un om de pe Pământ reuşeşte să-mi vorbească. Nu am prea avut ocazii de acest fel de când am ajuns aici. Am fost trimis la "întuneric" şi "pus la mucegăire". - Ne vom strădui să vă scoatem la "lumină"... Domnule Mircea Eliade, în ce plan spiritual vă găsiţi ? - Definirea religiei este o acţiune de gândire complexă care trebuie să fie foarte bine argumentată. În accepţia mea religia este o creaţie a omului destinată oamenilor pentru a-i ajuta să se apropie de Universul numit "Voinţa Divină" folosindu-se de posibilităţile oferite vieţii de pe Pământ. - Românii de azi trec prin momentele grele ale luptei dintre binele, ce trebuie să învingă, şi răul, care s-a întronat de foarte mulţi ani în minunata noastră ţară. Ce să le spun românilor mai mult decât să aibă puterea de a lupta pentru viaţă şi pentru adevăr, aşa cum am făcut-o eu atunci când m-am numit "omul Mircea Eliade" !

84. Livraria Virtual Byblos.Arte@Net
Translate this page Títulos de eliade, mircea, CLIQUE Aspectos do Mito. eliade, mircea. EDIÇÕES 70. Preço Capa 12,12 € Preço Byblos 11,51 €.
http://www.byblos.pt/Byblos/titulos.asp?id=3684&nome=ELIADE, Mircea&tipo=livros_

85. Alquimia Asiatica By Eliade, Mircea ; Book - Hardback; 8475098258
Buy Alquimia Asiatica by eliade, mircea one of 320000 Spanish Language books available for worldwide delivery.
http://www.opengroup.com/libros/0120/8475/8475098258.shtml
Alquimia Asiatica
Spanish Books

English Books

German Books

Sheet Music
... NEXT TITLE
Alquimia Asiatica
Eliade, Mircea
Book - Hardback
Paidos Orientalia, 3
Published: May 1993
Publisher: Paidos Iberica, Ediciones S. A. ISBN / EAN: 8475098258 / 9788475098258 Las dos partes que componen este libro, "la alquimia asiatica" y "El mito de la alquimia, " intentan demostrar que la disciplina en cuestion es realmente algo mas que una prequimica. El lector podra asistir a una investigacion historica y mitica realmente apasionante, en la que aprendera a contemplar la alquimia desde un punto de vista antropologico y cultural. Una obra, pues indispensable para los interesados en el tema. Check the precise language at Spanish ISBN Agency Delivery is normally made to you in 2-6 weeks. We do not charge you until the goods ship. PRODUCT CODE: 8475098258 USA/Canada: US$ 15.10 Australia/NZ: A$ 24.40 Other Countries: US$ 16.80 convert to your currency Delivery costs included if your total order exceeds US$50. We do not charge your credit card until we ship your order. Government and corporate Purchase Orders accepted without prior account application.

86. Mircea Eliade
The summary for this Russian page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://eliade.upelsinka.com/

87. Mircea Eliade
The summary for this Russian page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://eliade.upelsinka.com/biograph.htm
Ðîäèëñÿ 9 ìàðòà 1907 ã. â Áóõàðåñòå, Ðóìûíèÿ. Îêîí÷èë Áóõàðåñòñêèé óíèâåðñèòåò (ôàêóëüòåò ôèëîëîãèè è ôèëîñîôèè) è ïîëó÷èë ñòåïåíü ëèöåíöèàòà ôèëîñîôèè (1928). Îñåíüþ òîãî æå ãîäà îòïðàâèëñÿ íà ïàðîõîäå â Èíäèþ.  Êàëüêóòòå ïîñåùàë ëåêöèè Ñóðåíäðàíàòà Äàñãóïòû, èçó÷àë ñàíñêðèò. ×åòûðå ìåñÿöà æèë â Ðèøèêåøå, â ãèìàëàéñêîì ìîíàñòûðå. Åãî “ãóðó” - çíàìåíèòûé Ñâàìè Øèâàíàíäà.  1931 âåðíóëñÿ â Áóõàðåñò. Ïðîõîäèë âîèíñêóþ ñëóæáó: ñíà÷àëà â ïðîòèâîâîçäóøíîì ïîëêó, çàòåì ñëóæèë â áþðî ïåðåâîä÷èêîâ ïðè øòàáå (1932).  1933-ì çàùèòèë äèññåðòàöèþ ïî ôèëîñîôèè è áûë ïðèíÿò àññèñòåíòîì íà êàôåäðó ëîãèêè è ìåòàôèçèêè Áóõàðåñòñêîãî óíèâåðñèòåòà.  Ïàðèæå îòäåëüíûì èçäàíèåì âûøëà åãî äîêòîðñêàÿ äèññåðòàöèÿ “Éîãà. Ýññå îá èñòîêàõ èíäèéñêîé ìèñòèêè” (1936) .  èþëå 1938 ã. Ýëèàäå ïîïàë â âîëíó ïðàâèòåëüñòâåííûõ ðåïðåññèé ïðîòèâ ëåãèîíåðîâ, õîòÿ ⠓Æåëåçíîé ãâàðäèè” íå ñîñòîÿë, è îòáûë ÷åòûðå ìåñÿöà â ëàãåðå äëÿ ïîëèòçàêëþ÷åííûõ. Çàíèìàë ïîñò àòòàøå ïî êóëüòóðå ïðè ïîñîëüñòâå Ðóìûíèè â Ëîíäîíå (1940), à çàòåì äîëæíîñòü àòòàøå ïî êóëüòóðå â Ëèñàáîíå (1941). Ïåðååõàë â Ïàðèæ (1945), ãäå ïî ïðèãëàøåíèþ Æ. Äþìåçèëÿ ÷èòàë êóðñ ëåêöèé â Øêîëå âûñøèõ øòóäèé. Áûë èçáðàí ÷ëåíîì Àçèàòñêîãî îáùåñòâà â Ïàðèæå.  1948 áûë ïðèãëàøåí ÷èòàòü ëåêöèè â Ñîðáîííå. Âîçãëàâëÿë êàôåäðó èñòîðèè ðåëèãèé ×èêàãñêîãî óíèâåðñèòåòà (1957), à òàêæå çàíèìàë äîëæíîñòü ïðîôåññîðà â Êîìèòåòå îáùåñòâåííîé ìûñëè. Ñ 1959 ãîäà Ýëèàäå äâà òðèìåñòðà ÷èòàë ëåêöèè è âåë ñåìèíàðû, ïîñëåäíèé òðèìåñòð ðàáîòàë ñ àñïèðàíòàìè, ëåòî ïðîâîäèë â Åâðîïå. Áûë èçáðàí ÷ëåíîì Àìåðèêàíñêîé àêàäåìèè èñêóññòâ è íàóê (1966).  òîì æå ãîäó ñòàë Äîêòîðîì honoris causa Éåéëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.  1970 ã. - Äîêòîð honoris causa Ëîéîëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (×èêàãî). ×ëåí-êîððåñïîíäåíò Áðèòàíñêîé àêàäåìèè. Áûë ÷ëåíîì-êîððåñïîíäåíòîì Àâñòðèéñêîé àêàäåìèè íàóê, ÷ëåíîì Áåëüãèéñêîé êîðîëåâñêîé àêàäåìèè (1972).  1976 ã. - Äîêòîð honoris causa Ñîðáîííû. Ëèîíñêèé óíèâåðñèòåò èì. Æàíà Ìóëåíà âûäâèíóë Ýëèàäå íà Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ (1980). Ïîëó÷èë ìåæäóíàðîäíóþ ïðåìèþ Äàíòå Àëèãüåðè â Èòàëèè; (1984); áûë íàãðàæäåí Îðäåíîì Ïî÷åòíîãî Ëåãèîíà (1984).  1985 ã. - Äîêòîð honoris causa Âàøèíãòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà. ×èêàãñêèé óíèâåðñèòåò ïðèñâîèë èìÿ Ìèð÷è Ýëèàäå êàôåäðå èñòîðèè ðåëèãèé (1985). Óìåð 22 àïðåëÿ 1986 ã. â ×èêàãî.

88. Mircea Eliade, La Búsqueda Del "homo Religiosus"
Translate this page mircea eliade. (Bucarest, 1907 - Chicago, 22 de 2. La experiencia de lo sagrado en mircea eliade . Desde un estudio pormenorizado de
http://www.arrakis.es/~ruteol/eliade.htm
MIRCEA ELIADE
The Encycopaedia of religion ) y narrativa.
1. Trayectoria humana e intelectual. J. Wach J.M. Kitagawa y Ch. M. Lang edita la revista History of religions Historia de las creencias y de las ideas religiosas
Influido por C.G. Jung
Historia de las Religiones homo religiosus
2. La experiencia de lo sagrado en Mircea Eliade .
Lo religioso El hombre se halla enfrentado a una La sacralidad es fuente de lo real, sustrae al hombre y al mundo de un devenir incierto y afirma la existencia sobre un cimiento de realidad que llena de significado toda la experiencia humana. Por eso lo sagrado es ante todo poder ( Van der Leew Rudolf Otto La historia de las religiones estudia las manifestaciones de lo sagrado, las Es el el mito historia de las religiones
Historia de las creencias y de las ideas religiosas
(Lisboa 1943), Estylos, madrid 1943.
El mito del eterno retorno , 1982; Alianza Editorial, Madrid 1972; Planeta Agostini, barcelona 1985; Altaya, barcelona 1995.
Tratado de Historia de las Religiones
- Herreros y alquimistas
Lo sagrado y lo profano
Mito y realidad
(Nueva York 1958), Taurus, Madrid 1975.

89. AD HOC BIBLIO - INDEX AUTEURS LETTRE E Compile Le 26/01/03
eliade, mircea, pref . The persistance of religion an essay on tantrism and Sri Aurobindo s philoso m;
http://www.ceci.ca/w/i/mia1e.htm
E
 • Eade, Deborah
  Debating development NGOS and the future... [m]
 • Eade, Deborah
  Against the grain: The Dilemma of Project Food Aid... [m]
 • Development and Management... [m]
 • Post-war reconstruction in Central America : Lessons from El Salvador, Guatemala... [m]
 • Eaden, John, trad.
  The memoirs of...... [m]
 • Earl, Sarah
  La cartographie des incidences : integrer l'apprentissage et la reflexion dans l... [m]
 • Easton, Peter, coord.
  Decentralisation, autonomisation et construction des capacites locales au Sahel ... [m]
 • Eboussi Boulaga, Fabien
  Les conferences nationales en Afrique noire : une affaire a suivre... [m]
 • Ebrahim, G. J.
  Child health in a changing environment... [m]
 • Nutrition in mother and child health... [m]
 • Social and community paediatrics in developing countries : caring for the rural ... [m]
 • Ebrahimi, Farah
  Lessons of fiscal adjustment : selected proceedings from a World Bank Seminar... [m]
 • Echeverria T., Magdalena
  El trabajo y la salud... [m]
 • Eckaus, R.S.
  Analysis of development problems : studies of the chilean economy... [m]
 • Eckaus, Richard S.
 • 90. WRLC Libraries Catalog
  Ande Sombys bibliography eliade, mircea, Das Heilige und das Profane, Reinbek bei Hamburg 1957, norsk oversettelse ved Eriksen, Trond Berg, Det hellige og det profane, Oslo 1994.
  http://catalog.wrlc.org/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20030605122127&PID=2

  91. Mircea Eliade: Mitul Reintegrarii La Www.emania.ro
  mircea eliade Mitul reintegrarii eliade, mircea. Lei *. Pret emania, 82.000. * Toate preturile Click aici. eliade, mircea. Publicat in
  http://www.emania.ro/Produs.php?SesiuneId=rc6d1a58de8706a3cc0e0327fe168d8a2&Prod

  92. CSP - 'The Encyclopedia Of Religion' By Mircea Eliade
  Hardcover, 16 volumes.......The Encyclopedia of Religion. eliade, mircea. (Editor). (1987). New York Collier Macmillan. ISBN 002-909480-1 (set)
  http://www.csp.org/chrestomathy/encyclopedia_of.html

  What's New
  Site Map About CSP
  Search CSP:
  Religion and Psychoactive Sacraments:
  An Entheogen Chrestomathy
  Thomas B. Roberts, Ph.D. and Paula Jo Hruby, Ed.D.
  Author Index
  Title Index
  The Encyclopedia of Religion. Eliade, Mircea. (Editor). (1987).
  New York: Collier Macmillan.
  ISBN: 0-02-909480-1 (set)
  Description: Hardcover, 16 volumes. Contents: Approximately 3000 entries in 15 volumes, plus an index in Volume 16. Note: Topics of interest to readers of this guide which appear in the Index -Volume 16 are: Amazonian Cultures, Ayahuasca, Consciousness (states of), Ecstasy, Enlightenment, Ganja, Hemp Drugs, Huichol Religion, Indians of the Plains, Indians of California and the Intermountain Region, Kava, Weston La Barre, League for Spiritual Discovery, Timothy Leary, Marijuana, Mescaline, North American Indians, Mushrooms, Mystery Religions, Mystic Union, Mysticism, Peyote, Psychedelic Drugs, Quechua Religions, Rastafarian Movement, Shamanism, Soma, South American Shamanism, Trance, Transcendence and Immanence, Visions, R. Gordon Wasson, Alan Watts. Excerpt(s): CONSCIOUSNESS, STATES OF. Each of the major religions and philosophies of the world speaks, often in symbolic terms, about states of consciousness other than those of our ordinary experience. According to these teachings, we have the potential to experience qualitatively different levels of perception, awareness, and orientation toward ourselves, others, and the universe. The first two of these distinct realms of existence-ordinary sleep and ordinary waking consciousness-constitute the "normal" human condition, our customary experience. "Higher" states of being correlate with finer, more subtle levels of reality.

  93. BIBSYS-Post 981198082
  encyclopedia.thefreedictionary.com/mircea%20eliade History and Critical Theory of Religion Bibliography Divinity eliade, mircea. Cosmos and History The Myth of the Eternal Return. Translated by Willard R. Trask. eliade, mircea. Gods, Goddesses and Myths of Creation.
  http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=981198082&base=HIT&bibk=ua

  94. Séminaire Civilisation Hispano-américaine 2002-2003
  Translate this page eliade, mircea, « Le mythe de l’éternel retour. Archétypes et répétition. eliade, mircea, « Traité d’histoire des religions. » Payot, Paris, 1949.
  http://www.sudam.uvsq.fr/DEA_Brenot_30062002.htm
  Université de Versailles St Quentin-en-Yvelines
  Suds
  d'Amériques
  communautés, marges, territoires

  47 bd. Vauban, F 78047 Guyancourt Cedex
  CIVILISATION LATINO-AMERICAINE.
  Professeur Anne-Marie Brenot
  Descriptif du séminaire commun au DEA et à la maîtrise.
  Identité mexicaine et histoire mythique. Le discours des origines.
  Fortement métissé, le Mexique n’a cessé d’entretenir avec les mythes fondateurs des anciens « mexicas » des relations étroites parce qu’identaires. La nation mexicaine qui se veut celle de « l’aigle et du serpent » est en réalité l’héritière de multiples civilisations précolombiennes : olmèque, toltèque, maya, aztèque auxquelles se sont mêlés les apports de trois siècles de colonisation espagnole. L’étude des mythes anciens -réécrits et réinterprétes- est au cœur de cette quête identitaire à laquelle se sont livrées les élites mexicaines depuis l’époque coloniale jusqu’à nos jours. Le séminaire se propose d’étudier le discours des origines à travers les mythes mexicas présentés tant par les chroniqueurs espagnols et indigènes du XVIe siècle que par des auteurs mexicains contemporains. Il s’agit en fait d’expliquer comment l’héritage aztèque a pu confisquer la mexicanité à son profit. Seront analysés avec la structure narrative, le formalisme des récits et les ressorts que sous-tendent les récurrences spatio-temporelles. Articulés sur les calendriers rituels, les récits mythiques empruntent à la circularité du temps long contribuant à faire du discours des origines celui de l’accomplissement. Repris dans les œuvres littéraires contemporaines, les récits mythiques ont ainsi conservé tout leur pouvoir sur un imaginaire collectif en quête d’identité.

  95. References
  eliade, mircea, The Forge and the Crucible The Origins and Structures of Alchemy, 2nd ed., tr. eliade, mircea, Shamanism Archaic Techniques of Ecstasy, tr.
  http://www.cs.utk.edu/~mclennan/BA/PT/Bib.html
  References
 • OCD = Oxford Classical Dictionary.
 • OED = Oxford English Dictionary.
 • OLD = Oxford Latin Dictionary.
 • TA = Theology of Arithmetic; page numbers refer to DeFalco edition of Greek text.
 • Abrahams, Ethel, Greek Dress, in Marie Johnson (Ed.), Ancient Greek Dress, Chicago: Argonaut, 1964.
 • Albertus, Frater, The Alchemist's Handbook (Manual for Practical Laboratory Alchemy), New York: Samuel Weiser, 1974.
 • Apollonius Sophistes, "A Hymn to Athena," Green Egg, no. 104 (Spring 1994), pp. 8-9.
 • Autenrieth, G., A Homeric Dictionary for Schools and Colleges, tr. Robert P. Keep, rev. Isaac Flagg, New York: America Book Co., 1904.
 • Avalon, Arthur (Sir John Woodroffe), The Serpent Power: The Secrets of Tantric and Shaktic Yoga, 7th ed., New York: Dover, 1974 (reprint of Madras: Ganesh, 1964).
 • Barolini, Helen, Aldus and his Dream Book: An Illustrated Essay, New York: Italica Press, 1992.
 • Bellows, Henry Adams, The Poetic Edda: Translated from the Icelandic with an Introduction and Notes, New York: The American- Scandinavian Foundation, 1923.
 • Biedermann, Hans, Dictionary of Symbolism, New York: Facts on File, 1992.
 • 96. Reclaiming The Self, Works Cited
  eliade, mircea. Shamanism Archaic Techniques of Ecstasy. Trans. New Jersey Princeton UP, 1964. eliade, mircea . Yoga Immortality and Freedom. Trans.
  http://www.brysons.net/academic/workscited.html
  Home Curriculum Vitae Milton Pages Writing ... Links Reclaiming the Self: Works Cited Armstrong, Karen. A History of God: The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam. New York: Alfred A. Knopf, 1993. Arnold, Matthew. "The Function of Criticism at the Present Time." Critical Theory Since Plato . Ed. Hazard Adams. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971. Asals, Frederick. Flannery O'Connor: The Imagination of Extremity . Athens, Georgia: The University of Georgia Press, 1982. Augustine. The Confessions . Trans. Rex Warner. New York: Mentor, 1963. Baring, Anne, and Cashford, Jules. The Myth of the Goddess: Evolution of an Image . New York: Penguin, 1991. The Bhagavad Gita . Trans. Eknath Easwaran. Tomales, California: Nilgiri Press, 1985. The Bhagavad Gita . Trans. George Feuerstein. New Jersey: Humanities Press, 1981. The Bhagavad Gita . Trans. Winthrop Sargeant. State University of New York Press, 1994. Bloom, Harold.

  97. OSOGD
  eliade, mircea, ed. Encyclopedia of Religion. eliade, mircea. The Forge and the Crucible. eliade, mircea. The Sacred and the Profane, tr.
  http://www.osogd.org/library/study/IO-bibli.html
  A selected reading list Beyer, Stephen. The Cult of Tara . Berkeley: University of California Press, 1978. Bianchi, Ugo.(ed.) Mysteria Mithrae , Leiden, 1979. Bly, Robert. Iron John , New York, 1990. Monumenta Nipponica , v. 45, n. 3, Autumn 1990. Bradshaw, John. Homecoming , NY: Bantam Books, 1990. Bremmer, Jan. The Early Greek Concept of the Soul , Princeton, 1983. Bronner, E.M. A Weave of Women , Bloomington: Indiana University Press, 1985. Brown, Karen McCarthy. Mama Lola , Berkeley: University of California Press, 1991. Burkert, Walter. Lore and Science in Ancient Pythagoreanism . Cambridge: Harvard University Press, 1972. Colquhoun, Ithell. Sword of Wisdom Conze, Edward, Buddhism: its essence and development Culianu, I.P. Psychanodia I , Leiden, 1983. Couliano, Ioan P. Out of this World . Boston: Shambhala, 1991. Crowley, Aleister. Magick, in Theory and Practice . New York: Dover, 1976 Crowley, Aleister. 777 and other Qabalistic Writings of Aleister Crowley . York Beach, Maine: Samuel Weiser, Inc. 1983. Crowley, Aleister. The Holy Books of Thelema . York Beach, Maine: Samuel Weiser, Inc. 1983.

  98. RC476/600 Method And Theory In The Academic Study Of Religion -- Wilfrid Laurier
  eliade, mircea, Forward and Approximations Structure and Morphology of the Sacred. In M. eliade, Patterns in Comparative Religion, xixv, 1-37. Trans.
  http://www.aarweb.org/syllabus/syllabi/d/desjardins/re476/syllabus.html
  COURSE OUTLINE: WEEK TOPIC READING week of September 11 Introduction to the course, and to the academic study of religion week of September 18 Feminism and religion Reader
  Video: Susan Henking (Hobart and William Smith Colleges) week of September 25 Reader; Comparative Religion , ix-71 week of October 2 Emile Durkheim Reader; Comparative Religion [October 9: Thanksgiving; University holiday] week of October 16 Mircea Eliade Reader; Comparative Religion week of October 23 Wilfred Cantwell Smith Reader; Comparative Religion week of October 30 Religious Studies in Ontario: An Overview Religious Studies in Ontario and the Update in the Reader week of November 6 Religious Studies Academics in Canada (1) week of November 13 Religious Studies Academics in Canada (2) week of November 20 Religious Studies Academics in Canada (3) week of November 27 Religious Studies Academics in Canada (4) week of December 4 Religious Studies Academics in Canada (5) December 6 Religious Studies Academics in Canada (6); Course Review

  99. Littérature Roumaine Bibliographie établie Par La Bibliothèque
  eliade, mircea Aspects du mythe Gallimard, 1988
  http://www.valdoise.fr/biblio/bdvo/bibliographies/txt/roumani.txt
  Littérature roumaine Bibliographie établie par la Bibliothèque départementale du Val d'Oise en 1995 - Bibliothèque départementale du Val d'Oise 28, avenue du Général-Schmitz 95300 PONTOISE Tél. 01 30 30 33 34 - Fax 01 30 30 54 00 - E-mail danset@cg95.fr et lahary@cg95.fr - Andreesco, Ioana Soleil aride Grasset, 1972 Breban, Nicolae Don Juan : roman Flammarion, 1993 - (Lettres étrangères (Paris. 1968)) Buzura, Augustin Chemin de cendres les Ed. Noir sur blanc, 1993 Cartarescu, Mircea Lulu : roman Austral, 1995 - (Ikaria (Paris)) Cartarescu, Mircea Le rêve Climats, 1992 Cioran, Emil Michel Aveux et anathèmes Gallimard, 1986 - (Arcades) Cioran, Emil Michel Bréviaire des vaincus Gallimard, 1993 - (Arcades) Cioran, Emil Michel Le crépuscule des pensées Librairie générale française, 1993 - (Le Livre de poche. Biblio essais) Cioran, Emil Michel Ecartèlement Gallimard, 1990 - (NRF essais) Cioran, Emil Michel Entretiens : avec Sylvie Jaudeau. (suivis d') une analyse des oeuvres J. Corti, 1990 - (En lisant en écrivant) Cioran, Emil Michel Exercices d'admiration : essais et portraits Gallimard, 1986. - (Arcades) Cioran, Emil Michel Histoire et utopie Gallimard, 1987 - (Folio. Essais) Cioran, Emil Michel Le livre des leurres Gallimard, 1992 - (Arcades) Cioran, Emil Michel Le Mauvais démiurge Gallimard, 1989 - (NRF essais) Cioran, Emil Michel Sur les cimes du désespoir l'Herne, 1990 - (Méandres) Cioran, Emil Michel La Tentation d'exister Gallimard, 1974 - (Collection Idées. Philosophie) Dalens, Serge La Couronne de pierres : roman Résiac, 1982 Dumitriu, Petru Les amours singulières L'Âge d'homme, 1990. - (Roman-l'Âge d'homme) Dumitriu, Petru Le Beau voyage Seuil, 1969. Dumitriu, Petru La Femme au miroir : roman la Table ronde, 1988 Dumitriu, Petru L'Homme aux yeux gris Seuil, 1968. Dumitriu, Petru Incognito : roman Le Livre de poche, 1973 - (Le Livre de poche) Dumitriu, Petru La Liberté : roman Seuil, 1983. Dumitriu, Petru Mon semblable, mon frère : récits Le Centurion, 1983 - (" Panorama aujourd'hui ") Dumitriu, Petru La Moisson : roman la Table ronde, 1989 Dumitriu, Petru Les Plaisirs de la jeunesse Seuil, 1960. Dumitriu, Petru Retour à Milo Seuil, 1969. Dumitriu, Petru Rendez-vous au jugement dernier : version française de l'auteur Le Livre de poche, 1969 Eliade, Mircea Aspects du mythe Gallimard, 1988 - (Folio. Essais) Eliade, Mircea Contributions à la philosophie de la Renaissance. suivi de Itinéraire italien Gallimard, 1992. - (Collection Arcades) Eliade, Mircea Les Dix-neuf roses Gallimard, 1982. - (Du Monde entier) Eliade, Mircea L'Épreuve du labyrinthe : entretiens avec Claude-Henri Rocquet P. Belfond, 1978 - (Collection Entretiens) Eliade, Mircea Gaudeamus : roman Actes Sud, 1992. - (lettres roumaines) Eliade, Mircea Les Hooligans : roman l'Herne, 1987 - (Roman l'Herne) Eliade, Mircea L'Inde l'Herne, 1988 - (Méandres) Eliade, Mircea Mémoire Gallimard, 1988. - (Du Monde entier) Eliade, Mircea Minuit à Serampore. (suivi de) Le Secret du docteur Honigberger Stock, 1980 - (Bibliothèque cosmopolite) Eliade, Mircea Mythes, rêves et mystères Gallimard, 1972. - (Idées; 271. Sciences humaines) Eliade, Mircea Noces au paradis l'Herne, 1986 - (L'imaginaire) Eliade, Mircea La Nuit Bengali Gallimard, 1950 Eliade, Mircea Occultisme, sorcellerie et modes culturelles Gallimard, 1978. - (Les Essais) Eliade, Mircea Le roman de l'adolescent myope Actes Sud, 1992. - (lettres roumaines) Eliade, Mircea Le Serpent : roman l'Herne, 1979 - (Les Livres noirs) Eliade, Mircea Les Trois grâces : nouvelles Gallimard, 1984. - (Du Monde entier) Eliade, Mircea Uniformes de général : [nouvelles] Gallimard, 1981. - (Du Monde entier) Eliade, Mircea Le Vieil homme et l'officier Gallimard, 1981. - (Collection L'Imaginaire) Eliade, Mircea Le Yoga : immortalité et liberté Payot, 1983 - (Bibliothèque historique) Eliade, Mircea Eliot, Alexander L'Univers fantastique des mythes Presses de la Connaissance, bdiffusion Weber,$ccop. 1976 Gheorghiu, Virgil Les Amazones du Danube : roman Plon, 1978 Gheorghiu, Virgil La Condottiera Plon, 1965 Gheorghiu, Virgil De la 25e Revue à l'heure éternelle. Pourquoi m'a t-on appelé Virgil? Plon, 1983 - (Presses Pocket) Gheorghiu, Virgil Dieu ne reçoit que le dimanche : roman Plon, 1975 Gheorghiu, Virgil Le Grand exterminateur : roman Plon, 1978 Gheorghiu, Virgil L'Homme qui voyagea seul : roman Plon, 1973 Gheorghiu, Virgil Les immortels d'Agapia : roman Éd. du Rocher, 1991 Gheorghiu, Virgil Les Inconnus de Heidelberg Plon, 1976 Gheorghiu, Virgil Le Meurtre de Kyralessa Plon, 1966 Gheorghiu, Virgil L'oeil américain : roman Plon, 1972 Gheorghiu, Virgil Pourquoi m'a-t'on appelé Virgil Plon, 1968 Gheorghiu, Virgil La Tunique de peau Plon, 1967 Gheorghiu, Virgil La Vingt cinquième heure Plon, 1967 Goma, Paul L' Art de la fugue : roman Julliard, 1990 Goma, Paul Bonifacia A. Michel, 1986 Goma, Paul Le Calidor : récit A. Michel, 1987 - (Les Grandes traductions) Goma, Paul La Cellule des libérables : [Ostinato]. Traduit du roumain et préfacé par Alain Paruit Gallimard, 1971. Goma, Paul Les Chiens de mort ou la Passion selon Pite¸sti : roman Hachette, 1981. Goma, Paul Garde inverse Gallimard, 1979. - (Du Monde entier) Goma, Paul Gherla Gallimard, 1976. - (Du Monde entier) Goma, Paul Le Tremblement des hommes : peut-on vivre en Roumanie aujourd'hui ? Seuil, 1979. Horia, Vintila Dieu est né en exil : journal d'Ovide à Tomes : roman de Fallois ; l'Âge d'homme, 1988. Horia, Vintila Une Femme pour l'Apocalypse Éd. du Rocher : Groupe des Presses de la Cité, 1987 - (" NRP " littérature) Horia, Vintila La Septième lettre : le roman de Platon Éd. du Rocher, 1987 - (NRP Littérature) Istrati, Panaït Les Chardons du Baragan Grasset, 1984. - (Les Cahiers rouges) Istrati, Panaït Kyra Kyralina Presses Universitaires de France, 1969. Istrati, Panaït Les récits d'Adrien Zograffi. 1992, Oncle Anghel : roman Gallimard, 1992. - (L'Étrangère) Istrati, Panaït Vie d'Adrien Zograffi Gallimard, 1969 Iulian, Rodica Les hommes de Pavlov Lattès, 1995 Iulian, Rodica Le Repentir Balland, 1991 Iulian, Rodica Maïlat, Maria S'il est défendu de pleurer R. Laffont, 1988 - (Pavillons. Domaines de l'Est) Manea, Norman Le bonheur obligatoire : nouvelles A. Michel, 1991 - (Les Grandes traductions) Manea, Norman Le Thé de Proust : et autres nouvelles A. Michel, 1990 - (Les Grandes traductions) Nedelcovici, Bujor Crime de sable : roman A. Michel, 1989 - (Les Grandes traductions) Nedelcovici, Bujor Le dompteur de loups : roman Actes sud, 1994 - (Lettres roumaines (Arles)) Nedelcovici, Bujor Le matin d'un miracle Actes Sud, 1992. Nedelcovici, Bujor Le Second messager A. Michel, 1985 - (Les Grandes traductions) Novac, Ana Les accidents de l'âme : roman Balland, 1991 Novac, Ana Les Beaux jours de ma jeunesse Julliard, 1968 Novac, Ana Comme un pays qui ne figure pas sur la carte Balland, 1992 Orlea, Oana Un Sosie en cavale Seuil, 1986. Papadat Bengescu, Hortensia Le Concert de Bach J. Chambon, 1994 - (Métro) Papilian, Alexandru Des Mouches sous un verre : roman A. Michel, 1990 - (Les Grandes traductions) Petrescu, Camil Madame T. J. Chambon, 1989 - (Domaine roumain)Les Romanesques, Domaine roumain) Saucan, Mircea Isidore la Différence, 1994 - (Latitudes) Sorescu, Marin Paysans du Danube J. Chambon, 1989 - (Domaine roumain) Sorescu, Marin La vision de la tanière J. Chambon, 1991 - (Collection Métro) Stancu, Zaharia La Tribu : [Satrâa], roman. Traduit du roumain par Léon Negruzzi A. Michel, 1970 Tanase, Virgil L'Amour, l'amour : roman sentimental Flammarion, 1982 Tanase, Virgil Apocalypse d'un adolescent de bonne famille Flammarion, 1980 - (Lettres étrangères) Tanase, Virgil Le Bal autour du diamant magique Gallimard, 1987. - (Page blanche) Tanase, Virgil Le Bal sur la goélette du pirate aveugle Gallimard, 1987. - (Collection Folio junior) Tanase, Virgil Ils refleurissent, les pommiers sauvages Ramsay : de Cortanze, 1991 Tanase, Virgil Portrait d'homme à la faux dans un paysage marin : roman Flammarion, 1976 - (Textes) Tanase, Virgil La Vie mystérieuse et terrifiante d'un tueur anonyme Ramsay-de Cortanze, 1990

  100. SYMBOLISM And ICONOGRAPHY Bibliography
  eliade, mircea. 1958. Patterns in Comparative Religion. New York The New American Library, Inc. eliade, mircea 1964. Shamanism. eliade, mircea 1967.
  http://www.utexas.edu/courses/stross/ant393a_files/symbolismbib.htm
  SYMBOLISM and ICONOGRAPHY Achen, Sven Tito Symbols Around Us Van Nostrand Allegro, John J. The Sacred Mushroom and the Cross New York: Doubleday . Allegro, John J., Lost Gods Abacus Books. *Allen, Richard Hinckley Star Names: Their Lore and Meaning Dover Press. Apte, Mahadev L. Humor and Laughter: An Anthropological Approach Cornell Univ. Press. Argyle, Michael Bodily Communication Methuen. London. Awolalu, J. Omosade. Yoruba Beliefs and Sacrificial Rites *Baron, Naomi S. Speech, Writing, and Sign Indiana Univ. Press. Bartel, Brad. A historical review of ethnological and archaeological analyses of mortuary practice. Journal of Anthropological Archaeology Basso, Keith "A Western Apache writing system: the symbols of Silas John." Science Basso, Keith, "Ethnography of Writing" in R. Bauman and J. Sherzer, Explorations in the Ethnography of Speaking , pp. 425-432. Basso, Keith "Speaking with names: language and landscape among the Western Apache." Cultural Anthropology Bayley, Howard The Lost Language of Symbolism (2 Vols).

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 5     81-100 of 104    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

  free hit counter