Geometry.Net - the online learning center
Home  - Nobel - Ross Sir Ronald
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 91    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Ross Sir Ronald:     more books (27)
 1. The Mosquito Man: The story of Sir Ronald Ross by John Rowland, 1963
 2. Great Malaria Problem and Its Solution: From the Memoirs of Ronald Ross (Keynes Press S) by Sir Ronald Ross, 1988-12
 3. Report on the Prevention of Malaria in Mauritius by Sir Ronald Ross, 2009-12-21
 4. The Prevention of Malaria by Sir Ronald Ross, 2009-12-22
 5. Mosquito Brigades and How to Organize Them by Sir Ronald Ross, 2010-10-14
 6. Mosquito Brigades and How to Organise Them by Sir Ronald Ross, 2009-12-23
 7. Malarial Fever; Its Cause, Prevention and Treatment; Containing Full Details for the Use of Travellers, Sportsmen, Soldiers, and Residents in by Sir Ronald Ross, 2009-12-29
 8. Indian Medical Service Officers: Ronald Ross, Sir Trevor Lawrence, 2nd Baronet, George Christopher Molesworth Birdwood, Pares Chandra Datta
 9. Malaria. A Neglected Factor in the History of Greece and Rome. With an Introduction bu Col Sir Ronald Ross and a Concluding Chapter by G G Ellett. by W H S Jones, 1920
 10. THE FRANKENSTEIN OMNIBUS: The Reanimated Man; Transfromation; The Mummy; The New Frankenstein; The Bell Tower; The Vivisector; The Future Eve; The Incubated Girl; The Surgeon's Experiment; Some Experiment's With A Head; The Man Who Made A Man; It by Peter (editor) (Mary Shelley; Jane Webb; William Maginn; Herman Melville; Sir Ronald Ross; Villiers De L'Isle Adam; Fred T. Jane; W. C. Morrow; Dick Donovan; E. E. Kellett; Harle Oren Cummins; Leonard Merrick; Robert S. Carr) Haining, 1995
 11. In Exile by Sir Ronald Ross, 1997
 12. Report On The Prevention Of Malaria In Mauritius
 13. Studies on Malaria by Sir Ronald Ross, 1928
 14. Solid Space-Algebra. The Systems of Hamilton and Grassmann Combined … With Extracts from his Paper The Algebra of Space, 1901. by Sir Ronald. ROSS, 1918

1. MSN Encarta - Search Results - Ross Sir Ronald
Encarta Search results for ross sir ronald . Page 1 of 1. 7. Magazineand news articles about ross sir ronald *. Encarta Magazine Center.
http://encarta.msn.com/Ross_Sir_Ronald.html
MSN Home My MSN Hotmail Shopping ... Money Web Search: logoImg('http://sc.msn.com'); Encarta Subscriber Sign In Help Home ... Upgrade to Encarta Premium Search Encarta Encarta Search results for "Ross Sir Ronald" Page of 1 Exclusively for MSN Encarta Premium Subscribers Ross, Sir Ronald Article—Encarta Encyclopedia Ross, Sir Ronald (1857-1932), British physician and entomologist, noted for linking malaria to mosquitoes. Ross was born in Almora, India, and... related items collaborator on malaria research picture of Sir Ronald Ross quotations topics of research ... Sir Ronald Ross Picture—Encarta Encyclopedia Picture from Encarta Encyclopedia Nobel Prize, Physiology or Medicine Chart or Table—Encarta Encyclopedia Found in the Nobel Prize Winners table Ronald Ross Article—Encarta Encyclopedia Ross, Sir John (1777-1856), British explorer of the Arctic, who led expeditions in 1818 and 1829 in search of the Northwest Passage. Ross was born... Ross, Sir James Clark Article—Encarta Encyclopedia Ross, Sir James Clark (1800-1862), British explorer who discovered the position of the magnetic North Pole. Born in London, Ross entered the British...

2. SIR RONALD ROSS - Meaning And Definition Of The Word
SIR RONALD ROSS Dictionary Entry and Meaning. WordNet Dictionary. Definition nBritish physician who discovered that mosquitos transmit malaria (18571932).
http://www.hyperdictionary.com/dictionary/Sir Ronald Ross

3. Sir Ronald Ross
Sir Ronald Ross. (13. Anglický lékar sir Ronald Ross se narodil roku 1857 vIndii, kde byl jeho otec majorem a pozdeji generálem britské armády.
http://www.mujweb.cz/www/nobellekarstvi/1902.htm
Sir Ronald Ross (13. kvìtna 1857 – 16. záøí 1932) Nobelovu cenu získal v roce 1902 za své práce o malárii, které se staly základem metody jejího úèinného potírání. Anglický lékaø sir Ronald Ross se narodil roku 1857 v Indii, kde byl jeho otec majorem a pozdìji generálem britské armády. Studoval medicínu na univerzitì v Londýnì a od roku 1881 pracoval v Indian Medical Service. Od roku 1899 se vìnoval studiu tropického lékaøství na univerzitì v Liverpoolu, v roce 1912 odešel na univerzitu do Londýna a v roce 1923 se stal øeditelem ústavu a nemocnice pro tropické choroby. Sir Ronald Ross se již od roku 1889 vìnoval boji proti malárii. Zaèal s provìøováním nedokázané hypotézy, že malárii pøenášejí komáøi a moskyti. Nejprve v èervených krvinkách nemocných na malárii zjistil jejího pùvodce. Objevil zvláštní pùlmìsícovité útvary a bìhem svého pobytu v západní Africe zaèal dìlat pokusy na dobrovolnících, kteøí se na jeho žádost nechali poštípat moskyty. Celá léta hledal zárodky malárie v žaludku moskytù, než se mu koneènì podaøilo v buòce žaludeèní sliznice moskyta objevit drobné èerné kulièky malárie. Ross musel vykonat ještì mnoho dalších pokusù, nebo jeho nadøízení nebrali jeho práci vážnì. Nakonec se mu podaøilo dokázat, že bodne-li komár èlovìka, infikuje jej malárií, a nitkovité útvary, které jsou jejím pùvodcem, procházejí v tìle dalším vývojem. Bývají nasáty novými komáry a potom se v jejich žaludcích vyvíjejí až do formy, která je schopná opìt pøenášet malárii. Rossovou zásluhou se výzkum malárie dostal tak daleko, že se mohlo pøistoupit k jejímu léèení.

4. Ronald Ross
Sir Ronald Ross. British bacteriologist who received the Nobel Prizefor Physiology or Medicine in 1902 for his work on malaria.
http://crishunt.8bit.co.uk/ronald_ross.html
Sir Ronald Ross
British bacteriologist who received the Nobel Prize for Physiology or Medicine in 1902 for his work on malaria. His discovery of the malarial parasite in the gastrointestinal tract of the Anopheles mosquito led to the realization that malaria was transmitted by Anopheles, and laid the foundation for combating the disease.
After graduating in medicine (1879), Ross entered the Indian Medical Service and served in the third Anglo-Burmese War (1885). On leave he studied bacteriology in London (1888-89) and then returned to India, where, prompted by Patrick Manson's guidance and assistance, he began (1892) a series of investigations on malaria. He discovered the presence of the malarial parasite within the Anopheles mosquito in 1897. Using birds that were sick with malaria, he was soon able to ascertain the entire life cycle of the malarial parasite, including its presence in the mosquito's salivary glands. He demonstrated that malaria is transmitted from infected birds to healthy ones by the bite of a mosquito, a finding that suggested the disease's mode of transmission to humans. Ross returned to England in 1899 and joined the Liverpool School of Tropical Medicine and later the University of Liverpool. He was knighted in 1911. In 1912 he became physician for tropical diseases at King's College Hospital, London, and later director of the Ross Institute and Hospital for Tropical Diseases, founded in his honour. In addition to mathematical papers, poems, and fictional works, he wrote The Prevention of Malaria (1910).

5. MSN Encarta - Résultats De La Recherche - Ross Sir Ronald
ross sir ronald . Page 1 sur 1.*, Réservé html. Plus de résultats avec MSN pour ross sir ronald .
http://fr.encarta.msn.com/Ross_sir_Ronald.html
Accueil MSN Mon MSN Hotmail Rechercher ... S'abonner   Encarta Premium Rechercher Encarta R©sultats de la recherche pour "Ross sir Ronald" Page sur 1 R©serv© aux abonn©s MSN Encarta Premium. Ross, sir Ronald Encyclop©die EncartaArticle Ross, sir Ronald (1857-1932), m©decin, entomologiste britannique, laur©at du prix Nobel, connu pour avoir ©tabli le lien entre le paludisme et les ... Sir Ronald Ross Encyclop©die EncartaImage paludisme Encyclop©die EncartaArticle Trouv© dans l'article paludisme Ross, sir John Encyclop©die EncartaArticle Ross, sir John (1777-1856), explorateur de l'Arctique. Il naquit   Inch, dans le comt© de Wigtown, en ‰cosse. En 1818, il accomplit la premi¨re de... Ross, sir James Clark Encyclop©die EncartaArticle Ross, sir James Clark (1800-1862), explorateur des r©gions polaires, n©   Londres. En 1818, il participa au voyage dans l'Arctique dirig© par son... Fischer, sir Ronald Encyclop©die EncartaArticle Fischer, sir Ronald (1890-1962), biologiste et math©maticien britannique. Sir James Clark Ross Encyclop©die EncartaImage oc©ans, exploration du fond des

6. WIEM: Ross Ronald
ross sir ronald (18571932), angielski lekarz, parazytolog. Profesor RossSir Ronald (1857-1932), angielski lekarz, parazytolog. Profesor
http://wiem.onet.pl/wiem/0011c6.html
WIEM 2004 - zobacz now± edycjê encyklopedii! Kup abonament i encyklopediê na CD-ROM, sprawd¼ ofertê cenow±!
Oferta specjalna abonamentów dla szkó³ i instytucji!
Uwaga!
Przedstawione poni¿ej has³o pochodzi z archiwalnej edycji WIEM 2001!
Prace redakcyjne nad edycj± 2001 zosta³y zakoñczone. Zapraszamy do korzystania z nowej, codziennie aktualizowanej i wzbogacanej w nowe tre¶ci edycji WIEM 2004 Medycyna, Wielka Brytania
Ross Ronald
Ross Sir Ronald (1857-1932), angielski lekarz, parazytolog . Profesor medycyny na uniwersytecie w Liverpoolu (1902-1912), cz³onek Royal Society . Jeden z twórców nauki o  zimnicy (malarii), udowodni³, ¿e jest przenoszona przez komary. Nagroda Nobla w 1902. WIEM zosta³a opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra zobacz wszystkie serwisy do góry

7. Ross, Sir Ronald
ross, sir ronald. sir ronald ross, bronze relief by Frank Bowcher, 1929; in the National Portrait Gallery, London. By courtesy of the National Portrait Gallery, London ( b. May 13, 1857, Almora, Indiad. Sept. After graduating in medicine (1879), ross entered the Indian Medical Service and
http://www.britannica.com/nobel/micro/510_82.html
Ross, Sir Ronald
Sir Ronald Ross, bronze relief by Frank Bowcher, 1929; in the National Portrait Gallery, London By courtesy of the National Portrait Gallery, London (b. May 13, 1857, Almora, Indiad. Sept. 16, 1932, Putney Heath, London, Eng.), British bacteriologist who received the Nobel Prize for Physiology or Medicine in 1902 for his work on malaria . His discovery of the malarial parasite in the gastrointestinal tract of the Anopheles mosquito led to the realization that malaria was transmitted by Anopheles, and laid the foundation for combating the disease. After graduating in medicine (1879), Ross entered the Indian Medical Service and served in the third Anglo-Burmese War (1885). On leave he studied bacteriology in London (1888-89) and then returned to India, where, prompted by Patrick Manson's guidance and assistance, he began (1892) a series of investigations on malaria. He discovered the presence of the malarial parasite within the Anopheles mosquito in 1897. Using birds that were sick with malaria, he was soon able to ascertain the entire life cycle of the malarial parasite, including its presence in the mosquito's salivary glands. He demonstrated that malaria is transmitted from infected birds to healthy ones by the bite of a mosquito, a finding that suggested the disease's mode of transmission to humans. Ross returned to England in 1899 and joined the Liverpool School of Tropical Medicine and later the University of Liverpool. He was knighted in 1911. In 1912 he became physician for tropical diseases at King's College Hospital, London, and later director of the Ross Institute and Hospital for Tropical Diseases, founded

8. Ross, Sir Ronald. The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001
2001. ross, sir ronald. 18571932, English physician, b College, Liverpool, from 1902, and directed the ross Institute and Hospital for Tropical Diseases, London, from
http://www.bartleby.com/65/ro/Ross-Ron.html
Select Search All Bartleby.com All Reference Columbia Encyclopedia World History Encyclopedia Cultural Literacy World Factbook Columbia Gazetteer American Heritage Coll. Dictionary Roget's Thesauri Roget's II: Thesaurus Roget's Int'l Thesaurus Quotations Bartlett's Quotations Columbia Quotations Simpson's Quotations Respectfully Quoted English Usage Modern Usage American English Fowler's King's English Strunk's Style Mencken's Language Cambridge History The King James Bible Oxford Shakespeare Gray's Anatomy Farmer's Cookbook Post's Etiquette Bulfinch's Mythology Frazer's Golden Bough All Verse Anthologies Dickinson, E. Eliot, T.S. Frost, R. Hopkins, G.M. Keats, J. Lawrence, D.H. Masters, E.L. Sandburg, C. Sassoon, S. Whitman, W. Wordsworth, W. Yeats, W.B. All Nonfiction Harvard Classics American Essays Einstein's Relativity Grant, U.S. Roosevelt, T. Wells's History Presidential Inaugurals All Fiction Shelf of Fiction Ghost Stories Short Stories Shaw, G.B. Stein, G. Stevenson, R.L. Wells, H.G. Reference Columbia Encyclopedia PREVIOUS NEXT ... BIBLIOGRAPHIC RECORD The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Ross, Sir Ronald

9. Ross, Sir Ronald. The American Heritage® Dictionary Of The English Language: Fo
American Heritage® Dictionary. ross, Nellie Tayloe. rossellini, Roberto Heritage® Dictionary of the English Language Fourth Edition. 2000. ross, sir ronald. DATES 18571932
http://www.bartleby.com/61/15/R0311500.html
Select Search All Bartleby.com All Reference Columbia Encyclopedia World History Encyclopedia Cultural Literacy World Factbook Columbia Gazetteer American Heritage Coll. Dictionary Roget's Thesauri Roget's II: Thesaurus Roget's Int'l Thesaurus Quotations Bartlett's Quotations Columbia Quotations Simpson's Quotations Respectfully Quoted English Usage Modern Usage American English Fowler's King's English Strunk's Style Mencken's Language Cambridge History The King James Bible Oxford Shakespeare Gray's Anatomy Farmer's Cookbook Post's Etiquette Bulfinch's Mythology Frazer's Golden Bough All Verse Anthologies Dickinson, E. Eliot, T.S. Frost, R. Hopkins, G.M. Keats, J. Lawrence, D.H. Masters, E.L. Sandburg, C. Sassoon, S. Whitman, W. Wordsworth, W. Yeats, W.B. All Nonfiction Harvard Classics American Essays Einstein's Relativity Grant, U.S. Roosevelt, T. Wells's History Presidential Inaugurals All Fiction Shelf of Fiction Ghost Stories Short Stories Shaw, G.B. Stein, G. Stevenson, R.L. Wells, H.G. Reference American Heritage Dictionary Ross, Nellie Tayloe ... BIBLIOGRAPHIC RECORD The American Heritage Dictionary of the English Language: Fourth Edition.

10. Sir Ronald Ross Winner Of The 1902 Nobel Prize In Medicine
sir ronald ross, a Nobel Prize Laureate in Physiology and Medicine, at the NobelPrize Internet Archive. sir ronald ross. ross, sir ronald (submitted by Tomas).
http://almaz.com/nobel/medicine/1902a.html
S IR R ONALD R OSS
1902 Nobel Laureate in Medicine
  for his work on malaria, by which he has shown how it enters the organism and thereby has laid the foundation for successful resesarch on this disease and methods of combating it.
Background
 • Place of Birth: Almora (India)
 • Residence: Great Britain
 • Education: Studied medicine at St. Bartholomew's University
 • Affiliation: Indian Medical Service (1881-99); University College, Liverpool; Ross Institute for Tropical Diseases (Director, from 1926)
Featured Internet Links

  Search WWW Search The Nobel Prize Internet Archive
Links added by Nobel Internet Archive visitors

11. Index Of Nobel Laureates In Medicine
Robbins, Frederick Chapman, 1954. Roberts, Richard J. 1993. Rodbell, Martin,1994. ross, sir ronald, 1902. Rous, Peyton, 1966. Sakmann, Bert, 1991.
http://almaz.com/nobel/medicine/alpha.html
ALPHABETICAL LISTING OF NOBEL PRIZE LAUREATES IN PHYSIOLOGY AND MEDICINE
Name Year Awarded Adrian, Lord Edgar Douglas Arber, Werner Axelrod, Julius Baltimore, David ... Medicine We always welcome your feedback and comments

12. Sir Ronald Ross Winner Of The 1902 Nobel Prize In Medicine
sir ronald ross, a Nobel Prize Laureate in Physiology and Medicine, at the Nobel Prize Internet Archive. sir ronald ross. 1902 Nobel Laureate in Medicine submitted by Wim van Warmerdam) ross
http://www.almaz.com/nobel/medicine/1902a.html
S IR R ONALD R OSS
1902 Nobel Laureate in Medicine
  for his work on malaria, by which he has shown how it enters the organism and thereby has laid the foundation for successful resesarch on this disease and methods of combating it.
Background
 • Place of Birth: Almora (India)
 • Residence: Great Britain
 • Education: Studied medicine at St. Bartholomew's University
 • Affiliation: Indian Medical Service (1881-99); University College, Liverpool; Ross Institute for Tropical Diseases (Director, from 1926)
Featured Internet Links

  Search WWW Search The Nobel Prize Internet Archive
Links added by Nobel Internet Archive visitors

13. Sir Ronald Ross --  Encyclopædia Britannica
sir ronald ross, bronze relief by Frank Bowcher, 1929; in the National Portrait Gallery, London MLA style " sir ronald ross." Encyclopædia Britannica. 2004
http://www.britannica.com/eb/article?eu=65788&tocid=0

14. Sir Ronald Ross --  Encyclopædia Britannica
ross, sir ronald Encyclopædia Britannica Article. sir ronald ross. To cite thispage MLA style sir ronald ross. Encyclopædia Britannica. 2004.
http://www.britannica.com/eb/article?eu=65788&tocid=0&query=millar, sir ronald g

15. Ronald Ross - Biography
ronald ross – Biography. ronald ross was born on May 13, 1857, as theson of sir CCG ross, a General in the English army. He commenced
http://www.nobel.se/medicine/laureates/1902/ross-bio.html
Ronald Ross Koch , Daniels, Bignami, Celli, Christophers, Stephens, Annett, Austen, Ruge, Ziemann, and many others.
In 1901 Ross was elected a Fellow of the Royal College of Surgeons of England and also a Fellow of the Royal Society, of which he became Vice-President from 1911 to 1913. In 1902 he was appointed a Companion of the Most Honourable Order of Bath by His Majesty the King of Great Britain. In 1911 he was elevated to the rank of Knight Commander of the same Order. In Belgium, he was made an Officer in the Order of Leopold II.
During this active career, Ross' interest lay mainly in the initiation of measures for the prevention of malaria in different countries of the world. He carried out surveys and initiated schemes in many places, including West Africa, the Suez Canal zone, Greece, Mauritius, Cyprus, and in the areas affected by the 1914-1918 war. He also initiated organizations, which have proved to be well established, for the prevention of malaria within the planting industries of India and Ceylon. He made many contributions to the epidemiology of malaria and to methods of its survey and assessment, but perhaps his greatest was the development of mathematical models for the study of its epidemiology, initiated in his report on Mauritius in 1908, elaborated in his Prevention of Malaria
Through these works Ross continued his great contribution in the form of the discovery of the transmission of malaria by the mosquito, but he also found time and mental energy for many other pursuits, being poet, playwright, writer and painter. Particularly, his poetic works gained him wide acclamation which was independent of his medical and mathematical standing.

16. Ronald Ross - Banquet Speech
ronald ross s speech at the Nobel Banquet in Stockholm, December 10 Taylor and Gorgas;and, not least, sir Alfred Jones Professor ross, It is a long way from
http://www.nobel.se/medicine/laureates/1902/ross-speech.html
Ronald Ross's speech at the Nobel Banquet in Stockholm, December 10, 1902 Your Royal Highnesses,
Laveran
, who more than twenty years ago discovered the cause of malaria and created a new branch of science - Laveran, that true man of science who has honoured me by permitting me to call him my master. I will mention next the names of Golgi , that most distinguished Italian; of Danilewsky, of Marchiafava, and Celli, of Kelsch, of Mannaberg, of Bignami, Romanowsky, Sakharof, Canalis, Bastianelli, Dionisi, Vandyke Carter, the two Plehns, Ziemann, Thayer, and not least, MacCallum, who, with a host of others no less meritorious, consolidated the discovery of Laveran. Turning now to the subject of malaria and mosquitoes, I must first mention those who created the hypothesis, namely King, in America, Koch , in Germany, Laveran, in France, and particularly Manson, in England, whose profound induction formed the basis of my own humble endeavours, and whom I shall always esteem one of my masters. Now permit me the honour of naming those who in all parts of the world confirmed and amplified those elements of the truth which I had found in India - the great Koch and his German colleagues; Bignami, Bastianelli, and Celli, in Italy; Daniels, Stephens, Christophers, Ziemann, Annett, Dutton, Elliott, Van der Scheer, Van Birlekom, Manson and his son, Fernside James, Nuttall, Austen, Theobald, Howard and many others. Nor let us by any means forget those who are endeavouring to turn these discoveries to practical account for the saving of human life on a large scale, particularly Koch, Sir William MacGregor, Celli, Logan Taylor and Gorgas; and, not least, Sir Alfred Jones and those merchants of London and Liverpool who are spending their money freely for the same great cause.

17. Ross, Sir Ronald
Search Biographies Bio search tips ross, sir ronald. ross, sir ronald 18571932 Liverpool, from 1902, and directed the ross Institute and Hospital for Tropical Diseases, London
http://www.infoplease.com/cgi-bin/id/A0842459
in All Infoplease Almanacs Biographies Dictionary Encyclopedia
Infoplease Tools

18. Ross, Sir Ronald
ross, sir ronald. ross, sir ronald, 1857–1932, English physician, b. Almora,India. Related content from HighBeam Research on sir ronald ross.
http://www.infoplease.com/ce5/CE044800.html
in All Infoplease Almanacs Biographies Dictionary Encyclopedia
Infoplease Tools

19. Ross, Sir Ronald
ross, sir ronald. ross, sir ronald 18571932 College, Liverpool, from 1902, and directed the ross Institute and Hospital for Tropical Diseases, London, from
http://www.factmonster.com/ce6/people/A0842459.html

Encyclopedia

Ross, Sir Ronald Ross, Sir Ronald, Plasmodium ) in the stomach of the Anopheles mosquito; in W Africa he discovered the mosquito that transmits African fever. He received the 1902 Nobel Prize in Physiology or Medicine for his work on malaria and was knighted in 1911. He also published poems, novels, and mathematical studies. See his memoirs (1923); J. Rowland, The Mosquito Man The Columbia Electronic Encyclopedia,
Ross, Sir John
Rostand, Edmond
Print this page Cite this page AD AD AD ADS
Link to Fact Monster
Add Fact Monster search to your site ... Privacy
Brought to you by:

20. MSN Encarta - Ross, Sir Ronald
ross, sir ronald. ross, sir ronald ( 18571932), British physician and entomologist, noted for linking malaria to Find more about ross, sir ronaldfrom. Related Items
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761571866/Sir_Ronald_Ross.html
MSN Home My MSN Hotmail Shopping ... Money Web Search: logoImg('http://sc.msn.com'); Encarta Subscriber Sign In Help Home ... Upgrade to Encarta Premium Search Encarta
Subscription Article MSN Encarta Premium: Get this article, plus 60,000 other articles, an interactive atlas, dictionaries, thesaurus, articles from 100 leading magazines, homework tools, daily math help and more for $4.95/month or $29.95/year (plus applicable taxes.) Learn more. This article is exclusively available for MSN Encarta Premium Subscribers. Already a subscriber? Sign in above. Ross, Sir Ronald Ross, Sir Ronald (1857-1932), British physician and entomologist, noted for linking malaria to mosquitoes. Ross was born in Almora, India, and... Related Items collaborator on malaria research picture of Sir Ronald Ross 10 items Multimedia Selected Web Links The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1902 1 item Quotations Medicine: This day relenting God Hath placed… 4 items Want more Encarta? Become a subscriber today and gain access to:
 • Daily Math Help Literature Guides Researcher Tools Paper-Writing Guides 60,000 + articles

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 91    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Next 20

free hit counter