Geometry.Net - the online learning center
Home  - Authors - Walker Margaret
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 102    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Walker Margaret:     more books (101)
 1. Moral Understandings: A Feminist Study in Ethics (Studies in Feminist Philosophy) by Margaret Urban Walker, 2007-09-13
 2. This Is My Century: New and Collected Poems by Margaret Walker, 1989-09-01
 3. For My People by Margaret Walker, 1969-06
 4. Jubilee by Margaret Walker, 1999-01-21
 5. Moral Repair: Reconstructing Moral Relations after Wrongdoing by Margaret Urban Walker, 2006-09-18
 6. Margaret Walker's "for My People": A Tribute by Margaret Walker, Roland L. Freeman, 1992-10
 7. On Being Female Black Free: Margaret Walker 1932-1992 by Margaret Walker, 1997-09-30
 8. Fields Watered with Blood: Critical Essays on Margaret Walker
 9. October Journey by Margaret Walker, 1973-10
 10. Richard Wright: Daemonic Genius by Margaret Walker, 1993-09-01
 11. Beaches, Blood, and Ballots: A Black Doctor’s Civil Rights Struggle (Margaret Walker Alexander Series in African American Studies) by M.D.Gilbert R. Mason, James Patterson Smith, 2007-06-11
 12. In the Lion's Mouth: Black Populism in the New South, 1886-1900 (Margaret Walker Alexander Series in African American Studies) by Omar H. Ali, 2010-11-01
 13. Conversations with Margaret Walker (Literary Conversations Series)
 14. Courtship and Love among the Enslaved in North Carolina (Margaret Walker Alexander Series in African American Studies) by Rebecca J. Fraser, 2007-11-01

1. Margaret Walker
Margaret Walker (19151998). Walker s Life and Career On For My People An Essay on For My People by James Smethurst In Memoriam
http://www.english.uiuc.edu/maps/poets/s_z/walker/walker.htm
Margaret Walker (1915-1998) Walker's Life and Career On For My People An Essay on ... External Links Compiled and Prepared by Donna M. Allego Return to Modern American Poetry Home Return to Poets Index

2. Margaret Walker - Cover Page
Poetry, criticism, group discussion of this African American empress of deceptively simple, subversively traditional poetry.
http://sunsite.unc.edu:80/ipa/walker
Margaret Walker
POEMS Dark Blood I Want to Write We Have Been Believers Molly Means ... For My People Questions from the audience: Where does the word "goopher man" come from? How would you classify your poems? Would you say a word about publishing your first book? Would you share your insights on your transition to ... Describe your relationship with Richard Wright. Panel on the Poetry of Margaret Walker "For My People" (performance)
Tomeiko R. Ashford "I Want to Write/I Want to Write the Songs of My People": Voice and Vision in the Poetry of Margaret Walker
Maryemma Graham "Speaking pearls and weaving tapestries": Margaret Walker's Black Women Poems
Joyce Pettis "Souls Into Notes": Music and Meaning in the Poetry of Margaret Walker
Joanne V. Gabbin Select Bibliography Biography About these recordings Return to the Internet Poetry Archive Cover Page

3. Margaret Walker
Margaret Walker Interviews, comments and works by African American poet, Margaret Walker. (from the Internet Poetry Archive)
http://rdre1.inktomi.com/click?u=http://www.ibiblio.org/ipa/walker&y=021285A

4. Statistics: A First Course James A Walker Margaret M McLean James W Matthew
Statistics A First Course James A walker margaret M McLean James W Matthew.Author or Artist James A walker margaret M McLean James W Matthew.
http://www.u3a.co.uk/James-A-Walker-Margaret-Statistics-A-First-Cours-968-483-91
Statistics: A First Course James A Walker Margaret M McLean James W Matthew
Author or Artist : James A Walker Margaret M McLean James W Matthew
Title: Statistics: A First Course
Walker James A McLean Margaret M Matthew James W
James A. Walker
Margaret M. McLean
James W. Matthew
Subject: Designed suitable for National Curriculum
Category: Science Nature Mathematics Education Teaching Aids
Format: Paperback
J.C. Hodge-Brickwork for Apprentices...

Jennifer Rees Larcombe-Unexpected Healing...

Keith Saunders Mike Simpson Wolfgang Winter-Alle Einsteigen! 1: Schuelerbuch (Alle Einsteigen)...
Keith Saunders Mike Simpson Karin Ernst-Alle Einsteigen!: Schulerbuch 2 (Alle Einsteigen)... ... Neil Tweedley-Winning the Bid: A Manager's Guide to Competitive Bidding (Financial Times)...

5. Pathfinder Clubs - Ðïßçóç - Poetry - Poésie - Poesia - Poesía
USA s Poetry Society (sta ee?a). Verlaine Paul. walker margaret(sta ee?a). Wilbur Richard (sta ee?a).
http://clubs.pathfinder.gr/Poetry/161651

Pathfinder clubs
My Clubs Poetry Ðïßçóç - Poetry - Poésie - Poesia - Poesía
Té åßíáé ç ðïßçóç
PÞóåéò ãéá ôo ëoão PÞóåéò ãéá ôçí ðïßçóç… Ðïéçôéêç êïõâåíôïõëá (chat) ... MariosEllinas Ï åñùôéóìïò ( áðï mataefst ) Alighieri Dante Arcives of British Poetry in 1780-1910 (óôá åãëåæéêá) Baudelaire Charles Heaney Seamus (óôá åãëåæéêá) ... Verlaine Paul Walker Margaret (óôá åãëåæéêá) Wilbur Richard (óôá åãëåæéêá) ¢óéìïò Íéêüëáò B' H óõëëïãÞ ôïõ Kithara.gr H óõëëïãÞ ôïõ kithara.vu ... ÍÝïò éüò åîáðëþíåôáé ìÝóù ôïõ ICQ Áí âëÝðåôå áõôü ôï ìÞíõìá, ôüôå ï browser óáò äåí õðïóôçñßæåé ôçí ïäçãßá iframe Áí èåùñåßôå üôé ôï õëéêü ôïõ club åßíáé ðáñÜíïìï, ðñïóâëçôéêü Þ áíôßêåéôáé óôïõò üñïõò ÷ñÞóçò ôïõ Pathfinder, ðáñáêáëïýìå åíçìåñþóôå ôï ôìÞìá äéá÷åßñéóçò ôïõ Pathfinder. - Ç Phaistos Networks äåí åõèýíåôáé ãéá ôï ðåñéå÷üìåíï ðïõ åìöáíßæåôáé óôïí Pathfinder êáé ðñïÝñ÷åôáé áðü ôá ìÝëç ôïõ Þ áðü åîùôåñéêÝò ðçãÝò -
A DOL Digital S.A. Company

6. Dr. Michael Walker: Margaret Throsby's Guest On ABC Classic FM
Dr. Michael Walker. Thursday 6 December 2001. CoDirector of the GamblingResearch Unit at University of Sydney. Margaret Throsby s Guests.
http://www.abc.net.au/classic/throsby/stories/s430867.htm
home music details highlights schedule ...
Margaret Throsby's Guests
Dr. Michael Walker
Thursday 6 December 2001 Co-Director of the Gambling Research Unit at University of Sydney
Margaret Throsby's Guests
Margaret
Throsby Broadcast nationally at 10.05am weekdays on ABC Classic FM - Margaret Throsby in conversation with a special guest, playing their favourite music and telling their own stories.
Guest Details
June 2004

May 2004

April 2004

March 2004
... a to z site index search ABC Classic FM All ABC Online search tips
Last modified 28 October 2002 10:38:42

7. Bill Walker, Margaret Mackenzie Walker
Margaret Mackenzie Walker Maggie . Born February 13, 2000 657 pm9 pounds, 3 ounces 21 inches. This is Maggie before February 13
http://www.benton.k12.in.us/bc/faculty/bwalker/bwmaggie.html
Margaret Mackenzie Walker
"Maggie"
Born February 13, 2000
6:57 p.m.
9 pounds, 3 ounces
21 inches
This is Maggie before February 13 (before we knew she was a Maggie and not a Sammy).
Maggie and her very tired mom.
Maggie and her very proud dad.
Maggie at four months.
Maggie at six and a half months. I can be contacted at school by email at bwalker@bison.benton.k12.in.us Bill Walker Home Page Teaching Coaching and School Activities ... Golf

8. Poezja, Baczyñski, Broniewski, Lechoñ, Szymborska, Wojaczek, Mickiewicz, Osiec
walker margaret. 1. Dark Blood 2. Delta 3. I Want to Write 4. MollyMeans 5. Sorrow Home 6. Southern Song 7. We Have Been Believers.
http://poezja.interklasa.pl/index.php?akcja=wierszeznanych&kto=Walker Margaret&a

9. Stallion.jsums.edu/~mwarc/home.htm
Books walker margaret. All change. Richard Wright Daemonic Geniusby Margaret Walker 01 September, 1993. Books walker margaret.
http://stallion.jsums.edu/~mwarc/home.htm

10. Margaret Walker
Margaret Walker (1915 ). Margaret Walker was born in Birmingham,Alabama in 1915, the daughter of college professors. Her family
http://www.virginia.edu/~history/courses/courses.old/hius323/walker.html
Margaret Walker (1915- )
Margaret Walker was born in Birmingham, Alabama in 1915, the daughter of college professors. Her family moved to Mississippi, back to Alabama, and then to New Orleans when Margaret was ten. Walker's maternal grandmother, Elvira Ware Dozier, lived with the family, and the stories she told Margaret of life during slavery in Georgia inspired Walker's novel, Jubilee (1966), which imagines the Civil War and emancipation from the point of view of slaves on the cusp of freedom. When Walker was sixteen, Langston Hughes, who was reading at New Orleans University, read some of her poetry and encouraged her to go north for her education. Walker graduated from Northwestern University in 1935, and worked in the New Deal Federal Writers' Project from 1936 to 1939. In 1940, Walker received an M.A. in creative writing from the University of Iowa. Her thesis became her first published collection of poetry, For My People (1942). Walker taught from 1949 through 1979 at Jackson State University in Jackson, Mississippi, where she retains emeritus status. While teaching, she completed her Ph.D work for Iowa, and in 1966, she received her Ph.D. Jubilee

11. African American Books
Books walker margaret african american. Margaret Walker Reads Jubilee (excerpts)from audible.com. 2. Books An Interview with Margaret Walker.
http://aabooks.com/cgi-bin/books.cgi?input_string= walker margaret african ameri

12. HighBeam Research: ELibrary Search: Results
INTERVIEW WITH MARGARET walker margaret WALKER, POET; SCHOLAR; NOVELIST;TEACHER First, Margaret Walker, Margaret Walker Alexander.
http://www.highbeam.com/library/search.asp?refid=bemorecreative&q=Margaret Walke

13. Orange County, Indiana WPA Supplemental Marriage Index
Williams. Hazelwood Florence, F, W, 27, 01/19/1907, H3, 28, George, MarthaHorned. walker margaret I, F, W, 31, 01/19/1907, H-3, 28, Simeon, MargaretKrim.
http://www.usgennet.org/usa/in/county/orange/wpasup/wpa_h3f.htm
WPA Supplemental
Marriage Records
H - 3 November, 1902 - October 1908 Return For Another Search Kemple Stella F W H-3 Jackob ? Hutsler Quarterman Neal M W H-3 Jas Ella Erwin Beasley Lola M F W H-3 Daniel ? Beard Tincher Emery M W H-3 John ? Williams Hazelwood Florence F W H-3 George Martha Horned Walker Margaret I F W H-3 Simeon Margaret Krim Dunk Albert W M W H-3 Gorritt Clora Cornstalk Payton McKowan M W H-3 Nathaniel Jane Meredith Thomlinson Nora May F W H-3 Alfred Nancy DeWitt Holden Harry M W H-3 Benj D Lucy Golbsette Allen Lillie F W H-3 Geo M Margaret E Groomer McCart Elwood M W H-3 Thomas Margaret Gray Breedlove Laura M F W H-3 Arguile L A Story Buck William M W H-3 James Nancy J Wilhelm Strange Ethel M F W H-3 William ? Starbert Owens James G M W H-3 James R ? Ables Waynick Stella F W H-3 Solomon S Elizabeth Coble Pierson Wm T M W H-3 J W Elizabeth Stevenson Lee Addie F W H-3 James Martha Kirk Wells Clyde M W H-3 S R ? Thomas Clancy Myrtle F W H-3 David Dora Weathers Toliver Charles M W H-3 George C Wilson Stout Minnie F W H-3 Andrew Mary McNamane Kearby Elwood M W H-3 David S Delpha A Kirkland Erwin William M F W H-3 John Mary E Kearby Longust Lula M F W H-3 James Rosa Broomfield Moore Ella M F W H-3 John F Mary Davis Gresham James H M W H-3 Peter Nancy Pavy Hoggari Nellie F W H-3 Robert Elizabeth Early Heath Henry L M W H-3 Anna Steele Kemp Bernice H F W H-3 W C R Francis M Allen Vest Jesse O F W H-3 Charles Eva Strange Boone Wm A M W H-3 William M Mary A Roach Hall Ermel M W H-3 John Hettie Husler Smith Milas L M W H-3 Jas A Nancy C Lenman Riley Addie F W H-3 Henry J Lucinda Ross Parks Savanna F W H-3 Hiram M M Porter Griggs George E M W H-3 Jas Margaret Nichols Kendall Sarah E F W H-3 John Fannie L Gregory

14. MWP: Margaret Walker Alexander (1915-1998)
Information about writer margaret walker Alexander, including a biographical and critical article, a list of published works, and other information resources. margaret walker Alexander. margaret
http://www.olemiss.edu/depts/english/ms-writers/dir/alexander_margaret_walker
Go to Publications Bibliography Internet Resources See also: Writer News: Author Margaret Walker Alexander dies at 83
(November 30, 1998) Book Info: On Being Female, Black, and Free: Essays by Margaret Walker, 1932-1992
(August 1997)
Home
Browse Listings Authors
Margaret Walker Alexander
Margaret Walker Alexander Margaret Walker Alexander, best known for her neo-slave narrative Jubilee Richard Wright Richard Wright, Daemonic Genius: A Portrait of the Man, a Critical Look at His Work. Jubilee , the life story of a slave daughter. Two years after receiving critical acclaim for Jubilee , she founded the Institute for the Study of the History, Life and Culture of Black People in 1968. She worked as the director of the program for 11 years; later, it would be renamed in her honor. Ms. Walker then toured, lectured, and worked on For Farish Street Green, February 27, 1986

15. Margaret Walker, Obituary
margaret walker, poet and novelist (obituary, December 1998 Poet, novelist and essayist margaret Abigail walker Alexander, 83, whose works about African Americans bridged the gap
http://www.english.upenn.edu/~afilreis/50s/walker-margaret.html
Margaret Walker, poet and novelist (obituary, December 1998)
By Maida Odom
INQUIRER STAFF WRITER
Poet, novelist and essayist Margaret Abigail Walker Alexander, 83, whose works about African Americans bridged the gap between the Harlem Renaissance of the 1920s and '30s and the black arts movement of the 1960s, died Monday at her daughter's home in Chicago. She had been diagnosed with breast cancer. Miss Walker, who was published under her maiden name, was best known for her poem "For My People," published in 1942, and her best-selling novel, Jubilee, based on her family's experiences during slavery and immediately after the Civil War, published in 1966. Born in Birmingham, Ala., Miss Walker was a resident of Jackson, Miss., and was a professor emeritus at Jackson State College, where she taught English and served as director of the Institute for the Study of History, Life and Culture of Black Peoples. Miss Walker, who began her writing career in the 1930s, still was writing in the 1990s. Her last book of essays, On Being Female, Black and Free: Essays, 1932-1992, was published in 1997. This Is My Century: New and Collected Poems was published in 1989.

16. Margaret Walker - Cover Page
margaret walker. POEMS. Dark Blood. I Want to Write. We Have Been Believers. Panelon the Poetry of margaret walker For My People (performance) Tomeiko R. Ashford.
http://www.ibiblio.org/ipa/walker/
Margaret Walker
POEMS Dark Blood I Want to Write We Have Been Believers Molly Means ... For My People Questions from the audience: Where does the word "goopher man" come from? How would you classify your poems? Would you say a word about publishing your first book? Would you share your insights on your transition to ... Describe your relationship with Richard Wright. Panel on the Poetry of Margaret Walker "For My People" (performance)
Tomeiko R. Ashford "I Want to Write/I Want to Write the Songs of My People": Voice and Vision in the Poetry of Margaret Walker
Maryemma Graham "Speaking pearls and weaving tapestries": Margaret Walker's Black Women Poems
Joyce Pettis "Souls Into Notes": Music and Meaning in the Poetry of Margaret Walker
Joanne V. Gabbin Select Bibliography Biography About these recordings Return to the Internet Poetry Archive Cover Page

17. Margaret Walker - Sorrow Home
Sorrow Home. margaret walker. the hounds and the chain gangs keep mefrom my own? Copyright. Return to the margaret walker Cover Page.
http://www.ibiblio.org/ipa/walker/sorrowhome.html
Sorrow Home
Margaret Walker Listen to the Reading My roots are deep in southern life; deeper than John Brown
or Nat Turner or Robert Lee. I was sired and weaned
in a tropic world. The palm tree and banana leaf,
mango and coconut, breadfruit and rubber trees know
me.
Warm skies and gulf blue streams are in my blood. I belong
with the smell of fresh pine, with the trail of coon, and
the spring growth of wild onion.
I am no hothouse bulb to be reared in steam-heated flats
with the music of El and subway in my ears, walled in
by steel and wood and brick far from the sky.
I want the cotton fields, tobacco and the cane. I want to
walk along with sacks of seed to drop in fallow ground.
Restless music is in my heart and I am eager to be gone.
O Southland, sorrow home, melody beating in my bone and
blood! How long will the Klan of hate, the hounds and the chain gangs keep me from my own?
Return to the Margaret Walker Cover Page

18. Internet Poetry Archive
Collection of poems by six contemporary poets Czeslaw Milosz, Seamus Heaney, Philip Levine, Robert Pinsky, margaret walker and Yusef Komunyakaa.
http://metalab.unc.edu/dykki/poetry/
Phillip Levine Seamus Heaney Czeslaw Milosz Robert Pinsky ... Richard Wilbur Sponsored by the University of North Carolina Press and the North Carolina Arts Council
About the Poetry Archive

Created and edited by Paul Jones paul_jones@unc.edu
with the kind assista nce of Dykki Settle, Chris Colomb, Max Leach,
Kelly Jo Garner, clark mccabe, David McConville, Donald Sizemore, Marisa Brickman, and Mark McCarthy.
Project editor: David Perry editor for UNC Press.
Do you need the Free RealAudio Player?
Check out our parent site:

19. Walker, Margaret
walker, margaret, in full margaret ABIGAIL walker, married name margaret ALEXANDER (b. July 7, 1915, Birmingham, Ala., U.S.d. Nov. 30, 1998, Chicago, Ill.)
http://www.britannica.com/blackhistory/micro/727/27.html
Walker, Margaret,
in full MARGARET ABIGAIL WALKER, married name MARGARET ALEXANDER (b. July 7, 1915, Birmingham, Ala., U.S.d. Nov. 30, 1998, Chicago, Ill.), American novelist and poet, one of the leading black woman writers of the mid-20th century. After graduating from Northwestern University in Evanston, Ill. (B.A., 1935), Walker joined the Federal Writers' Project in Chicago, where she began a brief literary relationship with novelist Richard Wright . She attended the University of Iowa (M.A., 1940) and wrote For My People (1942), a critically acclaimed volume of poetry that celebrates black American culture. In the title poem, originally published in Poetry magazine in 1937, she recounts black American history and calls for a racial awakening. Walker began teaching in the 1940s and joined the faculty at Jackson State College (now Jackson State University) at Jackson, Miss., in 1949. She completed her first novel, Jubilee (1966), as her doctoral dissertation for the University of Iowa (Ph.D., 1965). Based on the life of Walker's maternal great-grandmother, Jubilee chronicles the progress of a slave family from the mid- to late-19th century. In

20. Walker, Margaret
walker, margaret,. in full margaret ABIGAIL walker, married name margaretALEXANDER (b. July 7, 1915, Birmingham, Ala., USd. Nov.
http://search.eb.com/blackhistory/micro/727/27.html
Walker, Margaret,
in full MARGARET ABIGAIL WALKER, married name MARGARET ALEXANDER (b. July 7, 1915, Birmingham, Ala., U.S.d. Nov. 30, 1998, Chicago, Ill.), American novelist and poet, one of the leading black woman writers of the mid-20th century. After graduating from Northwestern University in Evanston, Ill. (B.A., 1935), Walker joined the Federal Writers' Project in Chicago, where she began a brief literary relationship with novelist Richard Wright . She attended the University of Iowa (M.A., 1940) and wrote For My People (1942), a critically acclaimed volume of poetry that celebrates black American culture. In the title poem, originally published in Poetry magazine in 1937, she recounts black American history and calls for a racial awakening. Walker began teaching in the 1940s and joined the faculty at Jackson State College (now Jackson State University) at Jackson, Miss., in 1949. She completed her first novel, Jubilee (1966), as her doctoral dissertation for the University of Iowa (Ph.D., 1965). Based on the life of Walker's maternal great-grandmother, Jubilee chronicles the progress of a slave family from the mid- to late-19th century. In

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Page 1     1-20 of 102    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

free hit counter