Geometry.Net - the online learning center
Home  - Artists - Schwitters Kurt
e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 4     61-80 of 102    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Schwitters Kurt:     more books (100)
 1. Kuwitter. by Kurt Schwitters, 2004-02-29
 2. Anna Blume und ich by Kurt Schwitters, 2004-08-31
 3. I Build My Time by Kurt Schwitters, 2002-01
 4. PPPPPP: Poems Performances Pieces Proses Plays Poetics by Kurt Schwitters, 2004-02-02
 5. Reading Visual Poetry After Futurism: Marinetti, Apollinaire, Schwitters, Cummings (Literature and the Visual Arts) by Michael Webster, 1995-12
 6. The Triumph of Kurt Schwitters by A. B. Crossley, 2005-10-22
 7. Kurt Schwitters Merzbau: The Cathedral of Erotic Misery (Building Studies, 5) (Volume 0) by Elizabeth Burns Gamard, 2000-04-01
 8. Kurt Schwitters by John Elderfield,
 9. Kurt Schwitters: Portrait from Life by Kate T. Steinitz, 1968-12
 10. Kurt Schwitters: June 10-October 1, 1985, the Museum of Modern Art, New York by Kurt Schwitters, 1985
 11. Marc Chagall: Oeuvres sur papier (Works on paper) (French Edition) by Marc Chagall, 1984
 12. Kurt Schwitters: Catalogue Raisonne Volume 3 1937-1948 by Kurt Schwitters, 2005-11-15
 13. Kurt Schwitters: [exhibition] London, October 1972 [and] Zürich, November 1972-January 1973 by Kurt Schwitters, 1972
 14. Kurt Schwitters: Catalogue Raisonne: Volume I 1905-1922 by Kurt Schwitters, 2001-04

61. Bücher, Kategorien, Fachbücher, Kunstwissenschaft, Malerei, Maler R-S, Schwitt
schwitters, kurt.
http://www.preiswert-einkaufen-online.com/Buecher/Kategorien/Fachbuecher/Kunstwi
Haushalt Foto Software Computer und Videospiele ... Bücher
In Partnerschaft mit
Startseite
Bücher
Kategorien
Fachbücher ...
Schwitters, Kurt
Kategorien: Radziwill, Franz Rauschenberg, Robert Renoir, Auguste Richter, Gerhard ...
Faltplan der Liebe. Literarische Faltpläne - Anonym, Johann von Goethe Wolfgang, Ingeborg Bachmann, Erich Fried, Ingeborg Bachmann, Robert Gernhardt, Friedrich von Logau, Uschi Behrendt, Dorothee Lamberti, Kurt Schwitters, Mascha Kaléko, Rose Ausländer Rainer Maria Rilke
Unser Preis: EUR 6,14
Hersteller: beerenverlag
Erscheinungsdatum: 01. Oktober 1998
Ursonate - Kurt Schwitters
Unser Preis: EUR 18,95
Erscheinungsdatum: Januar 2003
Aller Anfang ist MERZ. Von Kurt Schwitters bis heute - Susanne Meyer-Büser, Karin Orchard, Susanne Meyer- Büser
Unser Preis: EUR 55,00
Hersteller: Hatje Cantz Verlag
Erscheinungsdatum: 2000
Ursonate, 1 Audio-CD - Kurt Schwitters, Arnulf Appel, Eric Erfurth
Unser Preis: EUR 21,00
Hersteller: Logo Verlag
Erscheinungsdatum: 2001
Die Geschichte vom Hasen - Kurt Schwitters, Carsten Märtin

62. Bücher, Kategorien, Fachbücher, Germanistik, Epochen, Weimarer Republik, Dada,
schwitters, kurt.
http://www.preiswert-einkaufen-online.com/Buecher/Kategorien/Fachbuecher/Germani
Haushalt Foto Software Computer und Videospiele ... Bücher
In Partnerschaft mit
Startseite
Bücher
Kategorien
Fachbücher ...
Schwitters, Kurt
Kategorien: Allgemein Friedländer, Salomo Heartfield, John Herzfelde, Wieland ...
Das Methusalem-Komplott - Frank Schirrmacher
Unser Preis: EUR 16,00
Hersteller: Blessing
Erscheinungsdatum: März 2004
Sakrileg - Dan Brown, Piet van Poll
Unser Preis: EUR 19,90
Hersteller: Lübbe
Erscheinungsdatum: 24. Februar 2004
Moppel-Ich - Susanne Fröhlich
Unser Preis: EUR 13,90
Hersteller: Krüger, Frankfurt
Erscheinungsdatum: Mai 2004
Die ehrenwerte Familie - Peter Watson
Unser Preis: EUR 2,95
Hersteller: Econ Tb.
Die neue Atkins Diät - Robert C. Atkins, Anneli von Könemann
Unser Preis: EUR 11,00
Hersteller: Goldmann
Erscheinungsdatum: Mai 1999
Weight Watchers, Der 4 Wochen Power Plan - Kathrin Dost
Unser Preis: EUR 12,90 Erscheinungsdatum: Mai 2004
Illuminati - Dan Brown
Unser Preis: EUR 8,90 Hersteller: Lübbe Erscheinungsdatum: März 2003
Der Schwarm - Frank Schätzing
Unser Preis: EUR 24,90

63. Blueplaqueproject.org | People | SCHWITTERS, Kurt
People kurt schwitters. kurt schwitters. No Plaque Image Available. Click toadd one. Links. Google Search for kurt schwitters Comments add a comment.
http://www.blueplaqueproject.org/plaque_detail.php?ID=632

64. Schwitters, Kurt
Site Map. encyclopediaEncyclopedia schwitters, kurt, koort shvit ursPronunciation Key. schwitters, kurt , 1887–1948, German artist.
http://www.factmonster.com/cgi-bin/id/A0844062.html

Encyclopedia

Schwitters, Kurt u rs] Pronunciation Key Schwitters, Kurt , German artist. Influenced by Kandinsky, by Picasso's reliefs, and by Dada constructions, he invented Merz collages are among the outstanding creations in this medium. The Columbia Electronic Encyclopedia,
Schwind, Moritz von
Schwyz
Print this page Cite this page AD AD AD ADS
Link to Fact Monster
Add Fact Monster search to your site ... Privacy
Brought to you by:

65. Browse By Artist: SCHWITTERS, KURT
Artist schwitters, kurt. Title PPPPPP Poems Performance Pieces Proses PlaysPoetics. Label EXACT CHANGE. Format Book. Price $15.00. Catalog EC SCHW.
http://www.forcedexposure.com/artists/schwitters.kurt.html
FE Home New Releases Browse Catalog Info ...
Index of Artists
Browse by Artist: SCHWITTERS, KURT
Artist: SCHWITTERS, KURT Title: PPPPPP: Poems Performance Pieces Proses Plays Poetics Label: EXACT CHANGE Format: Book Price: Catalog #: EC SCHW "Kurt Schwitters (1887-1948), inventor of his own personal branch of Dadaism called 'Merz,' is best known for his collages and for his monumental constructions called Merzbau. But Schwitters' stated goal was 'to erase the boundaries between the arts' he said his poems were 'a kind of drawing' while his collages 'demand to be read.' This collection, culled from five volumes of Schwitters' writings published in Germany, introduces the total work of art that is Merz via Schwitters' words rather than images. Included is the complete text for the 'Ur Sonata,' which, as renowned poets/editors/translators Jerome Rothenberg and Pierre Joris comment, 'is to sound poetry what Joyce's Ulysses is to the twentieth-century novel.'" 288 pages, paperbound, $17.95 list price.
Artist: SCHWITTERS, KURT

66. Êóðò Øâèòòåðñ (Kurt Schwitters)
The summary for this Russian page contains characters that cannot be correctly displayed in this language/character set.
http://www.peoples.ru/art/painter/schwitters/
a a b c ... z English German French Beartrap - Security Appliance
SmartFunction.com - Dedicated Web Hosting
SmartForex.com - Currency Trading (Forex)
 •  êîíöå 1910-õ ãîäîâ õóäîæíèê ñîçäàâàë áîëüøèå ðåëüåôû, ñîñòàâëåííûå èç êîëåñ, äåðåâÿííûõ ïëàíîê, ãâîçäåé è ïðîâîëî÷íîé ñåòêè. Ýòè àññàìáëàæè, â îòëè÷èå îò áîëåå êàìåðíûõ êîëëàæåé, âûãëÿäåëè êàê ìîíóìåíòàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ.  1920-õ è 1930-õ ãîäàõ îí ðàñøèðèë ñôåðó ïðèëîæåíèÿ òâîð÷åñêèõ ñèë, ñîçäàâàÿ öåëûå êîëîííû, ïðåäñòàâëÿâøèå ñîáîé íàãðîìîæäåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ ïðåäìåòîâ è ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå îí íàçûâàë merzbau. Âïîñëåäñòâèè îí ïðèìåíèë êîíöåïöèþ merzbau ïðè ñîçäàíèè îãðîìíîãî àññàìáëàæà èç ïðåäìåòîâ, êîòîðûé çàíÿë áîëüøóþ ÷àñòü òðåõýòàæíîãî äîìà. Merzbau áûëî ïðåäøåñòâåííèêîì ýíâàéðîíìåíòà 1960-õ ãîäîâ, êîòîðûé ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ñîçäàíèè îãðîìíûõ ãðîìîçäêèõ êîíñòðóêöèé. Ê ñîæàëåíèþ, ïåðâîå merzbau Øâèòòåðñà, íàõîäèâøååñÿ â àííîâåðå, ïîãèáëî ïðè áîìáàðäèðîâêå âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Êîãäà íàöèñòû ïðèøëè ê âëàñòè, õóäîæíèê óåõàë â Íîðâåãèþ, ãäå íà÷àë êîíñòðóèðîâàòü âòîðîå merzbau, íî ïîñëå îêêóïàöèè íåìöàìè Íîðâåãèè áûë âûíóæäåí ïîêèíóòü ñòðàíó è ýìèãðèðîâàòü â Àíãëèþ. Óìåð Øâèòòåðñ â Ýìáëñàéäå 8 ÿíâàðÿ 1948.
  Àäðåñ (e-mail)(*):
  Îáðàòíûé àäðåñ (e-mail):
  Elegy

  Artension

  X-WILD

  MagNet
  ... Forex Links
 • 67. Schwitters, Kurt
  more search options. schwitters, kurt. Home Art schwitters, kurt. RelatedSections. Buy from United Kingdom. 2. kurt schwitters Catalogue Raisonne, Vol.
  http://www.dropbears.com/amazon/template_art/type_browse/mode_1411
  more search options
  Schwitters, Kurt
  Home Art > Schwitters, Kurt Related Sections
  A-Z Index

  Photography

  Ansel Adams

  Architecture
  ... Other Subjects
  Departments Art Magazines
  Art Posters

  Art Calendars

  Postcards

  Posters
  Art Posters
  Kurt Schwitters: Catalogue Raisonne: Volume I 1905-1922 from Hatje Cantz Publishers Price: Click here for more information Buy from: United Kingdom from Hatje Cantz Publishers Price: Click here for more information Buy from: United Kingdom Kurt Schwitters' Merzbau: The Cathedral of Erotic Misery (Building Studies, 5) from Princeton Architectural Press Price: Click here for more information Buy from: United Kingdom Aller Anfang ist Merz. Von Kurt Schwitters bis heute. from Hatje Cantz Verlag Click here for more information Buy from: United Kingdom Kurt Schwitters: Typography and Graphic Design from Delano Greenidge Editions Price: Click here for more information Buy from: United Kingdom Kurt Schwitters from Editions du Centre Pompidou Click here for more information Buy from: United Kingdom Schwitters: Norwegian Landscapes, the Zoological Gardens Lottery and More Stories from Baltic Click here for more information Buy from: United Kingdom Kurt Merz Schwitters: A Biographical Study from University of Wales Press Click here for more information Buy from: United Kingdom In the Beginning is MERZ: From Kurt Schwitters to the Present Day from Hatje Cantz Publishers Price: Click here for more information Buy from: United Kingdom I Build My Time: Columns, Grottos, Niches: A Collage Built on Tests by Kurt Schwitters

  68. SCHWITTERS,KURT - KURT SCHWITTERS:URSONATA: Academy Records & CDs
  POLICY LOOKING FOR POP LP s? schwitters,kurt kurt schwittersURSONATA.schwitters,kurt - kurt schwittersURSONATA. Price $12.00
  http://www.academy-records.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=3

  69. Kurt Schwitters --  Encyclopædia Britannica
  schwitters, kurt Encyclopædia Britannica Article. , schwitters, kurt GermanDada artist and poet, best known for his collages and relief constructions.
  http://www.britannica.com/eb/article?eu=67994

  70. Kurt Schwitters --  Britannica Concise Encyclopedia Online Article
  schwitters , kurt Britannica Concise. , schwitters, kurt German Dada artistand poet, best known for his collages and relief constructions.
  http://www.britannica.com/ebc/article?eu=403302&query=ephemera&ct=

  71. Schwitters, Kurt S-U Schwitters, Kurt Artists, Arts & Photography Books Book Onl
  schwitters, kurt SU schwitters, kurt Artists, Arts Photography Books Book OnlineBooks Shopping S Your one stop shopping place for all Books and Magazines
  http://www.booksmags.com/books/shop11300/Books/Schwitters_Kurt/
  Home Books Magazines e-Books ... Links 110 Shoppers Online ( R ) Card, Orson Scott Chupp, Sam Danger.com ... IBISWorld Browse Shop By Merchant AllworthPress Audible.com DiscoveryStore EBooks Entrepreneur FamilyChristianStores HalfPriceComputerBooks Hallmark HazeldenBookplace Ignatius JandR MagazineCity Magazines.com MagMall Maps.com Motorbooks NBAFMagazine TeacherCreated TheNewYorkTimes ValueMags
  Sargent, John Singer
  Sarto, Andrea del Schapiro, Miriam Schiele, Egon ... Utrillo, Maurice
  Featured Items
  Santa''s Companion (Holiday Greeting Cards) The Ortho Problem Solver, Sixth Edition Cerulean Sins: An Anita Blake, Vampire Hunter Novel German II, 3rd Ed. (Comp.) [CD] ... The Confusion (The Baroque Cycle, Vol. 2) Product Search: In Schwitters, Kurt Books Magazines All Products Home Artists, A-Z ( S-U ) Schwitters, Kurt ... Display Images Hide Images (Text Only) Kurt Schwitters: Catalogue Raisonn, Vol. 2, 1923-1936
  Amazon.com Kurt Schwitters: Catalogue Raisonne: Volume I 1905-1922
  Amazon.com Kurt Schwitters' Merzbau: The Cathedral of Erotic Misery (Building Studies, 5)
  Amazon.com Note: Displayed Prices are subject to change without notice.

  72. Schwitters
  schwitters, kurt (1887 1948) - Zonder titel, 1923 Biografieën.
  http://boijmans.kennisnet.nl/onderw/biogr/schwitt.htm
  Schwitters, Kurt
  Zonder titel

  73. Schwitters - Zonder Titel
  schwitters, kurt Zonder titel, 1923 Collage, 16 x 12 cm Een fragment uit een advertentievan de KOMMERZ UND PRIVATBANK, verwerkt in een collage uit 1919
  http://boijmans.kennisnet.nl/onderw/thema/wrdenbld/wb5.htm
  Schwitters, Kurt
  Zonder titel
  Collage, 16 x 12 cm
  Een fragment uit een advertentie van de KOMMERZ- UND PRIVATBANK , verwerkt in een collage uit 1919, bracht Kurt Schwitters op het woord 'MERZ' , de benaming waarmee hij zijn werk en kunstopvattingen vanaf dat moment zou aanduiden.
  Schwitters gebruikte voor zijn collages allerlei stukjes afval, vaak met flarden tekst, die als intrigerende tekens de aandacht vragen. In deze kleine collage uit 1923 zijn een wikkel, een sigarettendoosje, een zegeltje en stukjes pakpapier verwerkt, die gevouwen, gescheurd of geknipt een plaats hebben gekregen tegen een grafgeweven stuk doek in bruine tinten. Meer dan de provocerende houding waarmee de Schwiters destijds het afval van een oude afgedane cultuur gebruikte voor een nieuwe kunst, treft thans de afgewogen esthetiek van deze schijnbaar achteloze kunstwerkjes.

  74. Fine Art Presentations
  The eGallery, schwitters, kurt German, 18871948. Artists. Ethnicity. Collections. schwitters,kurt German, 1887-1948 20th Century Artists Dadaist Artists .
  http://fineart.elib.com/fineart.php?prev=Alphabetical&dir=Alphabetical/Schwitter

  75. Kurt Schwitters - Schwitters, Kurt - Konstruktives Bild, 1926 ( Art Print )
  Translate this page kurt schwitters - schwitters, kurt - Konstruktives Bild, 1926 ( Art Print). Price USD 48.99 More details schwitters, kurt - Konstruktives
  http://posters.cheap-emporium.com/PID-fHGx1/Kurt-Schwitters-Schwitters-Kurt-Kons
  Kurt Schwitters - Schwitters, Kurt - Konstruktives Bild, 1926 ( Art Print )
  Price: USD 48.99
  More details

  Schwitters, Kurt - Konstruktives Bild, 1926 ( Art Print Art Prints Art Prints Kurt Schwitters )
  Buy

  Similar Products:
  Jackson Pollock - Pollock, Jackson - Yellow, Grey, Black, 1948 ( Art Print )

  Galleria Nazionale Diurbino - Galleria Nazionale Diurbino - Citt¯Â¿Â½ Ideale ( Art Print )

  Wyatt Earp - Wyatt Earp - Kevin Costner ( Poster )

  Frank - Frank - Untitled ( Art Print )
  ...
  Sitemap

  76. Kurt Schwitters - Schwitters, Kurt - Maraak Variation I, 1930 ( Art Print )
  kurt schwitters schwitters, kurt - Maraak Variation I, 1930 ( ArtPrint ). Price USD 35.99 More details schwitters, kurt - Maraak
  http://posters.cheap-emporium.com/PID-fHGs1/Kurt-Schwitters-Schwitters-Kurt-Mara
  Kurt Schwitters - Schwitters, Kurt - Maraak Variation I, 1930 ( Art Print )
  Price: USD 35.99
  More details

  Schwitters, Kurt - Maraak Variation I, 1930 ( Art Print Art Prints Art Prints Kurt Schwitters )
  Buy

  Similar Products:
  Jean Bubuffet - Bubuffet, Jean - Jazz Band ( Art Print )

  Leonardo Dudreville - Dudreville, Leonardo - Vetrina De Un Fioraio - 1915 ( Art Print )

  Leonardo Dudreville - Dudreville, Leonardo - Nuove Tendenze ( Art Print )

  Henri Matisse - Matisse, Henri - La Tristesse Du Roi, Nice 1952 ( Art Print )
  ...
  Sitemap

  77. Museet For Samtidskunst
  schwitters, kurt. Lydbilleder I. Biografi Den tyske maler, billedhugger,arkitekt, typograf og redaktør kurt schwitters (18871948
  http://www.mfsk.dk/pages/objekter.php?tabel=kunstnere&id=90

  78. Schwitters, Kurt - Vita
  Translate this page kurt schwitters. kurt schwitters und die andere Schweiz, UnveröffentlichteBriefe aus dem Exil. (1998, Bostelmann und Siebenhaar-Verlag - Hrsg.
  http://www.lyrikwelt.de/autoren/schwitters.htm
  Kurt Schwitters *20.Juni 1887 in Hannover, +8.Januar 1948 in Ambleside/Westmoreland/England Stationen u.a. Besuch der Dresdner Akademie. 1923-32 Zeitschrift "MERZ".1924 Baubeginn des MERZ-Baus. Im 2. Weltkrieg zerstört.1937 Emigration nach Norwegen. 1940 nach England. Gedichte aus Urlauten. Dada-Künstler. Merzdichter. Arbeitsgebiete: Gedicht, Kinderbuch Auszeichnungen/Ehrungen/Preise (Auswahl) Veröffentlichungen (Auswahl) Anna Blume und ich (1987, Arche Verlag). Kurt Schwitters und die andere Schweiz , Unveröffentlichte Briefe aus dem Exil. (1998, Bostelmann und Siebenhaar-Verlag - Hrsg. von Gerhard Schaub Die Geschichte vom Hasen , Kinderbuch (2001, Lappan - Hrsg. von Carsten Märtin Buchbestellung I home I e-mail -0303 © LYRIKwelt

  79. Browse By Artist - Norton Simon Museum
  Artist schwitters, kurt 1 of 5, (55.6 x 44.5 cm) Norton Simon Museum, The BlueFour Galka Scheyer Collection, 1953 P.1953.563. Artist schwitters, kurt 1 of 5,
  http://www.nortonsimon.org/collections/browse_artist.asp?name=Kurt Schwitters

  80. Kurt Schwitters - Schwitters, Kurt - Konstruktives Bild, 1926 ( Kunstdruck ) - /
  Translate this page kurt schwitters - schwitters, kurt - Konstruktives Bild, 1926 ( Kunstdruck) - / Poster Art Store. Product List. *Banditen! - Bandits
  http://www.myposterstore.net/Kurt_Schwitters_Schwitters_Kurt_Konstruktives_Bild_
  Kurt Schwitters - Schwitters, Kurt - Konstruktives Bild, 1926 ( Kunstdruck ) - / Poster Art Store
  Product List Banditen! - Bandits - Bruce Willis, Original ( Poster )
  Franz Marc - Marc, Franz - K¤Mpfende Formen ( Kunstdruck )

  Shaft - Shaft - Samuel L. Jackson, Vanessa Williams - One Sheet ( Poster )

  Gerardo Gutierrez - Gutierrez, Gerardo - Margaritas 4 ( Kunstdruck )
  ...
  Petula Stone - Stone, Petula - Poppy ( Kunstdruck )
  Kurt Schwitters - Schwitters, Kurt - Konstruktives Bild, 1926 ( Kunstdruck ) - / Poster Art Store
  Poster Art Store - Kurt Schwitters - Schwitters, Kurt - Konstruktives Bild, 1926 ( Kunstdruck ) / Product Description:
  Kurt Schwitters - Schwitters, Kurt - Konstruktives Bild, 1926 ( Kunstdruck ) - Schwitters, Kurt - Konstruktives Bild, 1926 ( Kunstdruck Kunstdrucke Kunstdrucks Kurt Schwitters )

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 4     61-80 of 102    Back | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

  free hit counter